Ooreenkomste – Agreements

 

Die kommunistiese grondwet (wat onder die vals vaandel van “demokrasie” leef)  in Suid-Afrika laat enigiets toe as en wanneer dit hul pas.  Dis ook so geskryf – meestal is dit liberale blankes wat nie deel van ons volk is nie en ook hulle wat dit steun.  Die grondwet laat toe dat ons volk se identiteit, taal, kultuur en menseregte totaal en al geskend word.    FW de Klerk en al sy liberales was daar rondom die Kodesa tafel – en van ANC kant af was Ramaphosa en sy kaders ook daar.  Slovo kommunis was daar en alles is gefinansier deur George Soros Kommunis.   Die vraag is:  Hoekom sal ‘n kommunis (open society) so ‘n groot projek befonds) as daar nie groot byvoordele vir hom en sy organisasie is nie.    Ons as Afrikaner en Boerevolk (blankes) het ‘n reg tot eie onafhanklike gebied, wat op alle gebiede (maatskaplik, ekonomies, beveiliging, wetlik) deurgevoer moet word.

Related image


ONS HOORT NIE SAAM KOMMUNISTE NIE – dis nie apartheid nie, dis ‘n volk se reg om so te voel.
The current Zulu leader (2019) and (since 1816) also said so, they are a people on itself: Ingonyama Trust is only for the Zulu people.

***

Wetgewing is na 1994 in plek gebring sodat dit volgens die kommuniste en liberale, onder die sogenaamde “demokrasie” en eie wetsboeke, nie onwettig is nie.  Net soos swart bemagtiging, volgens hulle wetlik reg is om uit te voer, is onteiening sonder vergoeding, ook volgens hulle wetlik regverdig.

Met wetgewing word alles moontlik gemaak waaronder die ANC en hul liberale agente woeker om ons volk, ekonomies, finansieel, maatskaplik totaal en al te probeer uitwis.  Hoe vinnig het MAY van Brittanje haar haakskene kom toets en gedans in ons land onder beheer van die Britse Statebond (British Commonwealth)?

***

The communist constitution (which lives under the false banner of “democracy”) in South Africa allows anything as and when it suits them, with the necessary “legislations” in place. It is and was mostly written by liberal whites and communists who are not part of our people and also those who support them at the time.

The constitution allows our people’s identity, language, culture and human rights to be totally violated.    Black Economic empowerment is to empower the elites of this country.  Liberal FW de Klerk and all his liberals friends, were there around the Codesa table – and from ANC side Ramaphosa and his cadres were also there.  Slovo communist was there and everything was financed by George Soros Communist.

The question is: Why would a communist (from open society foundation) funded such a large project if there were not great benefits for him and his organization.   To pretend he and his caders wanted “democracy”.  Just look out our country, revolution since 1994, corruption, crimes, killings and open borders.

We as Afrikaner and Boerevolk (whites) have a right to own independent territory, which must be implemented in all areas (social, economic, security, legal).

***

“RAMAPHOSA AND THE LIBERALS”
Codesa Constitution – Kodesa Grondwet

LIBERALS – LIBERAAL VERLIGTE “BLANKES”
Codesa (writers) – Kodesa (skrywers)

Ramaphosa – there is no “democracy”
Communist Constitution

George Soros
OPEN SOCIETY: SOROS FUNDING

Funding and rulers
Suid-Afrika Parlement /South Africa Parliament

***

Wat is wetgewing?

Dit sluit aan by enige Grondwet – sonder ‘n Grondwet van ‘n land, is daar nie regtig gepaste “wetgewing” wat toegepas kan word nie.  Wetgewing voer die “Grondwet” uit.  Wetgewing is ondergeskik aan die Grondwet.  Dus enige wetgewing wat dus voortspruit, is uit die “Grondwet” gebore.

1.  Wetgewing (of wettereg) is geskrewe reg wat uitgevaardig is deur ën liggaam of persoon wat deur die Grondwet of ander wetgewing daartoe gemagtig is.

2.  Wetgewing beteken ook verder dit kan enige wet wees, Proklamasie, Ordonnansie, Wet van die Parlement of ander maatreël wat die krag van wet het.  Die “grondwet” bepaal dit.    Dit is ook van toepassing op alle vlakke van regering en selfs besighede en maatskappye.  Swart bemagtiging is van toepassing op almal en is deur die ANC afgekondig.

***

Ons weet ons geskiedenis word verander, daarom is dit belangrik om te weet waar jy inpas.  Lees die ware geskiedenis en weet wie jy is, en waarvandaan jy afkomstig is.   Ons nageslag word verkeerde inligting gevoer, omdat ons kinders nie ‘n reg het tot ons eie volwaardige volkseie geskiedenis nie.

Ons as volk het regte, moenie enige liberaal verligte blanke net glo dat ons nie regte het nie, of dat ons voor 1994 “byvoordele” gehad het, wat absoluut twak is.

Neem ook kennis – Enige persoon wat soos jy lyk en Afrikaans praat, maar liberaal en saam die regering staan, beteken nie hy of sy is deel van die volk nie.  Daar is baie van hulle wat soos ons “lyk” maar nie deel van ons is nie.   Dis al vir langer as ‘n eeu die geval.  Daar is baie “blanke” kommuniste wat in die vorige eeu ingevoer is en wie se nasate onder ons bly en werksaam is om ons ondergang te bewerkstellig.  Hulle is liberaal, kommunisties en leef uit oortuiging saam die kommuniste.  Soek maar die skakels met hul verledes, veral uit die kommunistiese Oos-blok lande.

Indien iemand omgee vir hul volksgenote, sal hulle nie met ‘n paar lemme in die hand staan om jou uit te wis nie.   Almal wat Frans of Italiaans praat is nie Franse of Italiaanse burgers nie.   Die swartes is ook nie almal deel van die ANC nie – heelwat kom uit bo-Afrika en is maar dalk net ‘n geslag lank in Suid-Afrika.

DIE “LIBERAAL VERLIGTE GRONDWET” (LEES KOMMUNISTIES)

***

CONSTITUTION

CHAPTER 14

Definitions

239. In the Constitution, unless the context indicates otherwise—

“national legislation” includes—

(a) subordinate legislation made in terms of an Act of Parliament; and
(b) legislation that was in force when the Constitution took effect and that is  administered by the national government;

“organ of state” means—

(a) any department of state or administration in the national, provincial or local
sphere of government; or
(b) any other functionary or institution—
(i) exercising a power or performing a function in terms of the Constitution
or a provincial constitution; or
(ii) exercising a public power or performing a public function in terms of any
legislation, but does not include a court or a judicial officer;

“provincial legislation” includes—

(a) subordinate legislation made in terms of a provincial Act; and
(b) legislation that was in force when the Constitution took effect and that is
administered by a provincial government.

Click to access SAConstitution-web-eng.pdf

***

GRONDWET:

HOOFSTUK 14

Woordomskrywing
239. In die Grondwet, tensy uit die samehang anders blyk, beteken– 

“nasionale wetgewing” ook–

(a) ondergeskikte wetgewing ingevolge ʼn Parlementswet gemaak; en
(b) wetgewing wat van krag was toe die Grondwet in werking getree het en wat deur die nasionale regering geadministreer word;

“provinsiale wetgewing” ook–

(a) ondergeskikte wetgewing ingevolge ʼn provinsiale Wet gemaak; en
(b) wetgewing wat van krag was toe die Grondwet in werking getree het en wat deur ʼn provinsiale regering geadministreer word;

“staatsorgaan”–
(a) enige staatsdepartement of administrasie in die nasionale, provinsiale of
plaaslike regeringsfeer; of
(b) enige ander funksionaris of instelling wat–

(i) ingevolge die Grondwet of ʼn provinsiale grondwet ʼn bevoegdheid
uitoefen of ʼn funksie verrig; of
(ii) ingevolge wetgewing ʼn openbare bevoegdheid uitoefen of ʼn openbare funksie verrig;
maar nie ook ʼn hof of ʼn regterlike beampte nie.

Click to access SAConstitution-web-afr.pdf

***

Vryheid – Nieuwe Republiek (Boer-Zoeloe)

Agreement/Accord (Zulu/Boer)

DAAR IS ANDER OOREENKOMSTE AANGEGAAN
***

VOLKE WAT ONDERDRUK WORD, WIE SE MENSEREGTE GESKEND WORD, HET DIE REG TOT EIE REGERING IN ‘N EIE ONAFHANKLIKE LAND EN GEBIED OM HULSELF TE REGEER

***

Om grond te eis vandag, onder die ANC in Suid-Afrika beteken dit jy doen afstand van jou privaatreg.  Jy het geen vryheid nie en is onderdanig aan die grondwet.   Alle Grondeise val onder die CPA (kommunale regte) wetgewing, nes Trustgebiede ook slegs kommunale regte het.

Koop en verkoop is taboe – lewensreg beslis – maar geen vryheid soos in politieke, ekonomiese, maatskaplike of beveiliging nie.     Dit baat ons niks as ons afstand doen van privaatreg, want dit beteken die grond behoort aan regering.   Om grond te eis beteken jy gee alles netso aan die huidige regering oor, maar jy bly basies net op die grond en mag daar ploeg, plant en daar is geen waarborge dat die regering jou kan afsit van die grond (of jou bates onteien nie).

Trustgebiede was grotendeels al die ou Tuislande wat ons geken het en wat na 1994 meestal aan provinsies of regering oorgedra is.  Daar was Kodesa ooreenkomste en ook “witskrifte”.

Provinsie behoort ook aan regering – dit is tweede vlak regering.   In die begin, na 1994, was die KZN provinsie Inkatha, maar die situasie het drasties verander.   Dus, is daar geen versekerings of waarborge onder die huidige ANC regering nie.

Voorbeelde waar slegs swart of bruin mense bly en wat net vir hul volke beskore is.  Ingonyama Trust, Richterseld het slegs kommule reg.  Waar grond opge-eis is na 1994 , het die CPA wetgewing ingeskop en moes daar CPA’s geregistreer word wat die (aangewyste persone) “trustee” is nes die Trustgebiede se Trustee’s (tradisionele leiers).

Daarvan is daar in 2018 reeds 8840 tradisionele leiers in Hansard vervat.

Ons kan slegs hierdie grond ons eie maak met volle soewereiniteit, dit is akkoorde wat aan ons voorgeslagte behoort het.   Daar bestaan heelwat sulke ooreenkomste in ons volk se verlede.

***

Claiming land under the current legislations (ANC) in South Africa today means you do not have your private property rights (title deed – ownerships).   

All land claims (after 1994) fall under the CPA (communal rights) legislation, just as Trustland (previously called Homelands) areas also have only communal rights. Buying and selling is a no-no .   You can life on that land for the rest of your life, under the ANC legislations and under their constitution.    Read the full Ingonyama Trust legislation – there are even only Zulu names/surnames as beneficiaries.

There are no benefits or freedom to us  if we abandon private right ownership, because that means the land belongs to government.   We can not take other lands as well there are enough land for us to stay and live on.

The current Trustland areas were mostly all the pre 1994 old Homelands, which were mostly transferred to provinces or government after 1994.    Province also belongs to government (level 2 government) .   Landclaims also have the same route, just another legislation.

Ingonyama Trust (is for Zulu people only).

The Richtersveld in Northern Cape (is for example only for the  Khoi san to stay and live on  – they have 6 such tribal lands) – only for them to live on, but “communal property rights”.  Mostly of their lands were called “British Crown lands”.

Where land is claimed after 1994, those people have to register a CPA under the CPA legislation – which are that landclaim’s  “trustee” just like the Trust Areas’ Trustees (traditional leaders).

There were already 8840 traditional leaders in Hansard in 2018.

We can only make this land our own with full sovereignty – full indepdence –  these are agreements that belonged to our ancestors. There are many such similarities in our people’s past.  Vryheid is not the only one to take notice of.  Retief had the same agreement with Zulu people and there were other leaders as well.  

28 gedagtes oor “Ooreenkomste – Agreements”

  1. […] They all programmed to sing and dance, sing the words to kill, kill all whites in South Africa.Dis wat hulle altyd sing – hulle is geprogammeer om dood te maak, om die Boer dood te maak, om die witman dood te maak.Veilig Umkhonto. Umkhonto we Sizwe. Ons, die lede van die Umkhonto, het ons belowe om hulle dood te maak – die blankes dood te maak. ” Dit is lirieke uit die volkslied van Umkhonto we Sizwe, oftewel ‘Spear of the Nation’. Die organisasie is beter bekend as die MK, die militêre vleuel van die Marxistiese African National Congress (ANC). Die MK is gestig deur sy bevelvoerder, Nelson Mandela, om ‘n terroriste-oorlog teen Suid-Afrika se rassistiese apartheidsregime te vervolg.https://alchetron.com/Umkhonto-we-Sizwehttps://www.youtube.com/watch?v=3-atwLcmEno&feature=emb_logo*<<>&gt; <<>> <<>>“so-called Apartheid”They all said it was the fault of “apartheid”, but today, after 1994 there are still separate areas. The old reserves of 1854 and British Crownland, the 1961 homelands became “landclaims” under the impression that the Whites stole all their land, but they still live there as their ancestors did. Landclaims fall under the CPA legislation, but even during the 1993 Codesa (Contralesa) the leaders of the Zulu people claimed they still wanted their Zulu homeland and changed it before the 1994 elections to Ingonyama Trust, even with legislation in place, with the ANC and old NP. Beneficiaries: Zulu people only. There are different CPA and Trustland areas for both Khoi san and different Black groups, but they claimed they have no land at all. De Klerk foundation/Solidarity also said there were more than 7.5 million blacks with title deeds on their land.A white paper of SA Parliament – most of the ethnic peoples are not part of the so-called rainbow nation (30++ millions with the khoisan and others in the CPA’s)Ooreenkomste – Agreements* […]

    Like

  2. […] Ten spyte van ander volke se grondgebiede in suidelike Afrika wat ook geannekseer is, is die gebiede vandag steeds hulle sin (Reservate-Kroongebiede: Trust en CPA gebiede).     Niks daarmee fout nie, alhoewel mense reken dis nie apartheid nie, aangesien dit in die grondwet, wetgewing, witskrifte en hansards vervat is.     Ooreenkomste – Agreements […]

    Like

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s