SA Staatskaping en Eskom

*

Dis duidelik die ANC regering speel sedert 1994 ongemagtigde magsbasis speletjies saam hul ander liberale kaders oor die Eskom- en regering kapings.    Die ander staatsentiteite blom in hul afwesigheid.     Die blaam van kapings van die staat en Eskom sedert 1994, word nou in 2022 voor die deur van die blanke, André De Ruyter geplaas.   Was dit met die aanstelling van De Ruyter beplan om dit so te doen om hom by te kom en om van nog blankes ontslae te raak wat weet wat in Eskom aangaan.   

André de Ruyter had a year from hell – and then he lost his political cover

*


Dit vrot van rassisme teenoor blankes in Eskom en ander besighede wat slegs swartes bevoordeel.   Die kapings is reeds paar jaar gelede uitgevoer saam die Guptas.  Verwys na die Zondo kommissie se verslag en uitsprake, wat ten duurste ondersoek is, maar niks daaruit voortgevloei het nie.     

Die realiteite, dat die sabotasie,  korrupsie en kapingsages rondom die Guptas, Zuma, Ramaphosa en ander nog nooit aangespreek is in die howe soos dit behoort te wees nie, is nog tekens daarvan.  Onafhanklikheid bestaan nie in die howe nie.   Nou word onskuldige persone tot vervelens toe, vals beskuldig deur die betrokke partye wat agter die korrupsie en kapingdeure staan.    Al ons huise en besighede word gesaboteer met hul onmenslike skendings en wandade.

Die Staat help hulself,  kaap alles self, maar gee gerieflik ander onskuldiges die blaam vir hul onverantwoordelike dade soos om die hele ekonomie in duie te laat stort met behulp van korrupsie, sabotasie en menseregteskendings.  Dis reg, ANC is in beheer van Eskom, nie André de Ruyter nie.      De Ruyter het heelwat pogings aangewend om Eskom se kragvoorsiening te verbeter, maar dalk nie volgens die verbruikers genoeg omdat hy nie genoeg fondse het om dit uit te voer nie.   

Eskom bestuur moes eenvoudig die wanbetalers en onwettige koppelings summier laat afsit het.   Eskom bestuur is vinnig om munisipaliteite te skakel om 4-16 uur beurtkrag toe te pas, maar is handjies afgekap as dit gaan oor wanbetalers en onwettiges wat steel.   Dus, is dit die getroue betalers en gebruikers wat gestraf moet word, hul sakke moet alles leeggemaak word, omdat hulle nie genoegsame elektrisiteit kan voorsien aan die onwettiges en wanbetalers uit Afrika nie.   

De Ruyter voer eenvoudig die ANC se wetgewings uit oor swart bemagtiging en regstellende aksies, nie omdat hy lus is nie, maar omdat dit op hom afgedwing word.   Ons is nie vliegies teen mure as die regering opdragte gee aan Eskom se bestuur nie.   Ons is ook nie teen mure as daar korrupsie plaasvind en ongemagtigde tenders plaasvind nie.   

Die ironie van die saak is, net na De Ruyter se bedanking, word die weermag na bykans 30 jaar ingeroep.   Wat ‘n klugspul.  Wie is die weermag nou eintlik wat die kragstasies gaan oppas en waarom is die spul nie in 2008 opgeroep tot ‘edele dade van beskerming’ nie.   Hier is iets nie pluis met hierdie opdrag nie.    Hierdie is magsvertoon en ‘n siek front waar weermaglede opgeroep word.   

Wie was voor 1994 verantwoordelik vir al die sabotasie en saakbeskadigings aan Eskom, lyne en alles wat vernietig is?   So as Suid-Afrika se krag totaal omval, val die hele Afrika – of is daar reeds ‘alternatiewe’ in plek vir die ander Afrika lande?

Escom power to Africa and South Africa


*
*
*
*

ROOI REWOLUSIE – Sluit in alle misdaad wat teenoor burgers en landgenote gepleeg word.  Swart bemagtiging en rassisme teenoor Blankes is skending van menseregte.    Dis die HEL wat die ANC alles netjies beplan het vir ‘n landwye onstabiele omgewing en werksomstandighede, geen ekonomiese vooruitgang, sabotasie, korrupsie, kapings, swart bemagtiging, regstellende aksie en kaderontplooiings.    Blankes word in die algemeen die blaam gegee vir die ANC se vernietigingsproses.

 

Kapings 

Damage state capture

State capture –  Zondo commission  – Molefe  –   Gigaga  –   Guptas

State capture –  Ramaphosa*

So peper die ANC bendes ‘n blanke in top posisie van die enigste staatsentiteit wat die land nog staande gehou het.   As De Ruyter maar net geweet het wat op hom wag, sou hy nie hierdie pos aanvaar het (dis ‘n persoonlike siening).  Dis nie die geld werd om so vals beskuldig te word nie.    Blankes word vir dekades vals beskuldig oor ‘apartheid’ wat die swart/khoi san en engelse vir hulself bewerkstellig het.

Die ANC was nog nooit eerlik om korrupsie, sabotasie en staatskapings op alle vlakke vas te vat nie.   Hulle beheer die regsbank wat die Broederbond jeug aan hulle voorgehou het in 1993.

De Ruyter en sy kollegas, het letterlik net vure binne hierdie groot maatskappy probeer doodslaan.  Wat as Eskom totaal in duie stort, dan stort die ANC ook in duie, hulle gaan self nie oorleef nie, al dink hulle so.   Al tref hulle voorsorg, gaan hulle gejag word.   

Beurtkrag kom al vir etlike jare aan, nie net nou nie.   Dus moet De Ruyter nie sleg voel oor al hierdie aanslae teen hom nie.  Dit het al in Thabo Mbeki en Mandela se tyd begin.   Die glinster ogies daar uit WEF omgewing was toe al aan die werk.   Dit het na 1994 en selfs voor dit, in alle plaaslike owerhede ook begin.  Niks vreemd nie, maar baie afpersing en manipulasie wat plaasgevind het.

15 jaar PLUS beurtkrag onder ANC

*

Eskom

Dit word vermeld, dat Mantashe vir De Ruyter van sabotasie beskuldig het aangesien Fase 6-beurtkrag die land aangegryp het.    Gaan terug in die beurtkrag geskiedenis, dit het niks met De Ruyter te doen nie.  Suid-Afrika het vanjaar byna 200 dae van aaneenlopende stroom onderbrekings gehad.   Eskom het vir dae lank nie ‘n daaglikse status opdatering gekommunikeer nie. In November is De Ruyter ‘n “polisieman” genoem wat nie het wat nodig was om die nutsdiens te bestuur nie.   

Eskom  –  Soweto (outstanding)

Eskom  – Soweto –  onwettige elektrisiteit

*

Ekonomiese donkerte

Waarom is die weermag oornag skielik opgeroep, en is hulle nie reeds in al die kragsentrales werksaam om korrupsie en sabotasie te stop nie? Is daar iets met die optrede wat ons as publiek ons moet voorberei wat die ANC en hul opdraggewers beplan –  ‘n donker Suid-Afrika en besighede tot niet. 

Voorstel –  Probeer elkeen hul bes om ‘n noodplan en aksieplan in eie huishoudings en besighede te implementeer.  Regering gaan niks doen nie.  Hulle kry opdragte uit ander lande se regerings wat werk om ‘n nuwe wêreld orde uit te voer.   (WEF)


André de Ruyter had a year from hell – and then he lost his political cover*
*


Regeringsamptenare en agente het kaping op die brein, dis alreeds vir jare aan die gang.

Staatskaping duur steeds voort en is steeds deel van die stof wat gesien word.     Hy meld dat die eerste verrassing wat hy gekry het toe hy by Eskom aangesluit het, was hoe ‘n atmosfeer van normaliteit in direksiedokumente geskep is. Dit het ‘n mens byvoorbeeld opgeval toe jy hierdie dokumente lees wat verband hou met die Tegeta/Brakfontein-transaksie wat Eskom-verliese van sowat R3,8 miljard veroorsaak het. 

Eskom –  Sabotasie  – belastingbetalers

SA Parliament Eskom 2 September 2020

Sabotage inside Eskom 2020 report

“Belange van ministers en oud-presidente is toegepas deur die direksie en deurdat lede van die bestuur opdrag gekry het om sekere mense aan te stel en guns aan sekere verskaffers te gee – en dit skep ’n glybaan, het De Ruyter hom uitgespreek.

https://www.news24.com/fin24/companies/industrial/de-ruyter-its-a-myth-that-state-capture-at-eskom-is-over-20211120

*
*
*

LUISTER NA DIE BEELDMATERIAAL

*
*
*

00DEZZ praat oor Eskom en oplossing om dit te stabiliseer.  Hy weet waarvan hy praat, maar die ANC en hul kaders wat Eskom vernietig wil sien, sal nie daarmee saamstem of dit implementeer nie.

*


Opsommings van die video :

Beplan teen 00DEZZ om Eskom binne 2 maande te stabiliseer.

Kyk na die bewyse wat sedert 1994 in Suid-Afrika gebeur – wat het hulle op datum in 2022 gedoen? Hoeveel is bekwame mense?

Rugsteunplanne en die regering wil ons nie onafhanklik hê nie

GAS pypleidings nie goedgekeur nie

Die meeste van die kragstasies is STEENKOOL brandkragstasies (ses pakke) (Kernkrag in Frankryk is ses pakke). Ons het wel GENOEG steenkool in Suid-Afrika.

Basisladingsenergie gaan nie met HERNUUBARE werk nie

GEEN sonkrag- of WIND-terbines nie

*

1. Verhoog doeltreffendheid op die rooster

(Daar is genoem dat die meeste by die steenkoolvuurkragstasies van laekostesteenkool gebruik maak, maar dit was ook doelbewus sabotasie met klippe, stene en gruis. Meer elektrisiteit sal ontvang word met hoë en goeie kwaliteit steenkoolvoorsiening aan ALLE kragstasies).

(Is dit nie interessant hoeveel lande, soos China, Duitsland, Indië, EU-lande ons hoë kwaliteit steenkool uit Suid-Afrika vir hulself wil hê nie, want hernubare energie is nie genoeg vir hulle om hul lande te bestuur nie).

André De Ruyter kan nie doen wat reg is vir die land en eindgebruikers nie, want die regering het hom en sy uitvoerende beamptes gestop.

2. Veiligheid en sekuriteit – Isoleer en beskerm die belangrikste en werkende brandkragstasies. Kondig ‘n noodtoestand in Eskom af. Die regering is in alle stadiums van die regering misluk. Steenkoolverskaffers ook. Sit Komati ook weer aan die lyn.

3. Vestig ‘n treffergroep (hoë intensiteit of impaktaakspan) om verskillende magte deur die regering te doen en te gee. Nie verwant aan die regering nie.

4. Hulle moet sleutelpersoneel beskerm – identifiseer en beskerm hulle. Behou hulle. Hulle moet die verskillende belangrike kragstasies stabiliseer.

5. Hitt-groep om oop en geslote vergaderings met sleutelpersoneel te hou. Kyk na die mislukkingsplanne in die verskillende brandkragstasies in die verlede. Stabiliseer dit. Moenie gebruikseenhede verloor nie.

6. Hitt squad om aksieplan te formuleer. Monitor die implementerings.

7. Dit is belangrik dat die span Eskom-bestuur, media en publiek terugrapporteer.

*

Plan by 00DEZZ to stabilise Eskom within 2 months.

Look at the evidence what is happening in South Africa since 1994 – what did they do up to date in 2022? How many are skilled people?

Back-up plans and government do not want us independently

GAS pipelines not approved

Most of the powerstations are COAL fire power stations (six packs) (Nuclear in France are six packs). We do have ENOUGH coal in South Africa.

Base load energy is not going to work with RENEWABLES

NO solar or WIND terbines

*

1. Increase efficiency on the grid

(It was mentioned that most at the coal fire power stations making use of low cost coal, but it was also deliberately sabotage with rocks, bricks and gravel. More electricity will be received with high and good quality coal supply to ALL power stations).

(Is that not interesting how many countries, like China, Germany, India, EU countries want our high quality coal from South Africa for themselves, because renewables are not enough for them to run their countries).

André De Ruyter can not do what is right for the country and endusers, because Government stopped him and his executives.

2. Safety and security – Isolate and protect most important and working fire power stations. Declare a state of emergency in Eskom. Government has been failed at all stages of government. Coal suppliers as well. Put Komati back on line as well.

3. Establish a hitt squad (High Intencity or impact Task Team) to do and give different powers by government. Not related to the government.

4. They have to protect key personnel – identify and protect them. Retaining them. They have to stabilise the different important power stations.

5. Hitt squad to conduct open and close meetings with key personnel. Look into the failure plans in the different fire power stations in the past. Stabilise it. Do not loose use units.

6. Hitt squad to formulate action plan. Monitor the implementations.

7. It is important that the hitt squad to report back Eskom management, media and public.*

Matshela Koko en ander in hof: Oktober 2022  –  Eskom

Zondo  –  Barbara Hogan  –  Gordhan  – Zuma  – Guptas

Eskom  –  Oracle

Sabotasie – skending van menseregte

Een gedagte oor “SA Staatskaping en Eskom”

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s