Sonkrag – Solar energy

Sonkrag het meestal net voordele vir eie gebruik en kan mens nie help om te wonder wat die nadele omtrent sonkrag is, indien dit wel bestaan.  Dis nadelig dat panele en ander toerusting gesteel kan word en selfs daaraan moet gewerk word hoe om eie stelsels, huishoudings en besighede meer te beveilig.   Die aanvanklike onkostes om dit te installeer raak elkeen se begrotings.  Dis egter ons as volk wat dit in ons guns moet gebruik en werks asook ander geleenthede skep.   

Screening Africa's renewable energies potential | EU Science Hub

*

Sonkrag kan aangewend word vir volkseie besighede en bevordering van ekonomiese vooruitgang onder ons eie mense.  Koop direk by volkseie besighede wat nie swart bemagtiging is nie. 

Indien SA regering en politici onder sogenaamde “demokrasie”, swart bemagtiging wetgewing daarstel teen vernietiging van blankes, moet dit oorkom word met eie inisiatiewe, besighede en fokus op beveiliging terselfdertyd.  Beveiliging is krities vir elkeen van ons. 

Multi-kulturele organisasies, waar swart bemagtiging en regstelaksies seëvier hou geen voordele vir ons as volk in nie.  Die fokuspunte moet op volkseie denke wees (nie op rassisme gegrond nie, al is die wetgewing ingestel teenoor die kleur van ons velkleur).    Dit sluit alles in en ‘n paar tipe besighede kan met sonkrag gekoppel word.  Beveiliging, bemarking, aflewering, verspreiding, finansieel, versekering, tegniese werksplase, toerisme, ander tegnologie en  opleiding is net ‘n paar om op te noem.

Dat sonkrag moontlik ‘n groot uitgawe vir elkeen is, is gewis wat meeste van ons nie het nie.  Dis egter lonend om alles te ondersoek en te werk aan eie persoonlike en tersaaklike langtermyn oplossings en wat elke begroting pas.   Sodoende word elke huishouding geforseer om weg te beweeg van die afhanklikheid van onbetroubare stelsels waar belastingbetalers se bydraes in ‘n putlose bodem verdwyn.   

Heelwat finansies uit die staatskas gaan in Eskom in maar dit bereik nie die ware jakob nie.  Juis met al die talle korrupsie wat plaasvind, word ons as volk gestop vir ekonomiese vooruitgang, dit was reeds so voor en na die ABO asook vanaf Dr Verwoerd se moord en in die 1980’s.  

Selfs aan ons volkslede op ander kontinente – dit kan ook daar gebeur, nie net in Suid-Afrika nie.

Apartheid’ sanksies / sanctions (1987)

Solar and wind energy  – SA

Eskom – Wind and Solar energy

Solar power has various advantages for its own use and there are possible disadvantages to look at.  Solar panels and other equipment can be stolen in South Africa – we are part of Africa.   It is important to secure own systems, households and businesses – the communities around you.

The initial cost of installing solar will affect everyone’s budgets. However, it is up to us as people to use it in our favor and create jobs as well as to use all opportunities, create smaller businesses.   To mention a few is to include everything and some types of businesses can be connected with solar power – Tourism, IT, security, marketing, delivery, distribution, financial, insurance, technical jobs and workstations, training are just a few to name.

Solar power can be used for own businesses and promoting economic progress among our own people first then others. Buy directly from own businesses that do not have black empowerment.   Buy directly from own farmers as well.   

If SA government and politicians under their so-called “democracy”, use black empowerment legislation against the destruction of whites, it may (must) be overcome with own initiatives, smaller and various businesses and focus on security at the same time. Security is critical for each of us and own communities.

It is a fact, solar power may be a big expense for everyone and certainly what most of us do not have. However, it is rewarding to research everything and work on each own personal and relevant long-term solutions and what fits each budget. Currently, every household is forced to move away from the dependence on unreliable systems where taxpayers’ contributions disappear into a pitless bottom.   

Our people overseas must look to other opportunities and create more.

Renewable energy export-import: a win-win for the EU and North Africa

*

Extra Articles and information to read about Africa and South Africa:

The JRC has published a study mapping the potential of renewable energy sources in Africa.     The report carries out an analysis of the costs and benefits of each technology, with varying results depending on the area of the continent.

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/screening-africa-s-renewable-energies-potential-7109
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/reqno_jrc67752_final%2520report%2520.pdf

*

Lees gerus – Read
https://kragdag-gemeenskap.co.za/die-werklike-koste-van-sonkrag/

*

’n Basiese stelsel het gewoonlik die volgende komponente: fotovoltaïese sonpanele, ’n batteryreëlaar, battery(e), omsetter(s) asook bedrading, skakelaars en beveiliging tussen die komponente. Die sonpanele wek die krag op deur die omskakeling van sonligkrag na gelykstroomkrag (GS-krag) en die batteryreëlaar reguleer die GS-krag wat na die battery(e) gaan (tipies 12V tot 48V). Die omsetter skakel die GS-krag om na wisselstroomkrag (WS-krag), tipies 230V of 400V, sodat die verbruiker alledaagse laste daarmee kan aandryf. Veral produsente sal meer bekend wees met 220V/380V of 240V/420V. 

Volgens die Elektriese Installasieregulasies (EIR) moet alle elektriese installasies, insluitend alle sonkragstelsels, onder die toesig en beheer van ’n gekwalifiseerde en geregistreerde elektrisiën geskied. ’n Sertifikaat van voldoening (certificate of compliance oftewel CoC) moet ook volgens wet vir die installasie uitgereik word.

https://sagrainmag.co.za/2020/08/03/kies-die-regte-sonkragstelsel/

*

Ons almal het verby die stadium beweeg waar swart bemagtiging alles moet opslurp waar net ‘n sekere paar bevoordeeldes daaruit voordeel trek.  Gatvol verby.    Dis lankal nie net “blanke monopolie” nie – indien dit ooit die geval was, want dit word sterk betwyfel.   

Gatvol vir vernietiging ActionSA

Indien almal oorgaan op eie persoonlike stelsels sal dit korrupsie deur die spesifieke ‘meesters’ wat dit beheer, van ons eie wegkeer na ons eie volksgenote en eie ekonomiese vooruitgang.  Dit geld nie net vir sonkragbesighede wat volkseie ekonomie kan laat groei nie.

*

GAS 

Unconventional gas, a global phenomenon | World Energy Council

Gas kan ook ‘n alternatiewe roete wees om by sonkrag teikens uit te kom en kan as rugsteun gebruik word.  Belastings word eenvoudig teveel gesteel deur diegene wat in beheer is en dit moet end kry.   Die rigting van sonkrag bied verskeie unieke geleenthede wat beslis ontwikkel moet word om by ons eie gebiede en standaarde te pas.   Voor 1994 was ons reeds daar met plaaslik vervaardigde artikels vir die uitvoermark – dit kan en moet weer gedoen word.  Ons land sit met unieke mense wat dit kan vervolmaak.

Gas can also be an alternative route to reach solar targets and can be used as a backup system. Taxes are simply stolen by those in charge and it must end. The direction of solar power offers several unique opportunities that definitely need to be developed to suit our own areas and standards.

Before 1994, we were already there with locally produced items for the export market – this can and should be done again. Our country is sitting with unique people who can perfect it.

*
*
*
*

Artikel geskryf deur :     Tyren van der Spuy

Die gebruik van hernubare energie het in die afgelope jare konsekwent toegeneem, wêreldwyd sowel as in Suid-Afrika. Ons land steun egter steeds swaar op fossielbrandstowwe. Dit beteken dat daar groot geleenthede vir die hernubare-energie-bedryf is om uit te brei en terselfdertyd enorme voordele vir die samelewing teweeg te bring.

’n Geïntegreerde FV-bedryf behels die vervaardiging van panele, die ontwerp en installering van stelsels, na-installering-monitering, bedryfstelsels en instandhouding, sowel as verwante werksaamhede wat hierdie bedrywighede ondersteun. Sodoende kan die uitbreiding van die FV-sonkragbedryf in Suid-Afrika werksgeleenthede op ’n verskeidenheid vaardigheidsvlakke skep. Dít sal uiters waardevol wees, aangesien die inperkingsmaatreëls die werkloosheidskoers, wat alreeds hoog was, vererger het. Die Internasionale Monetêre Fonds (IMF) voorspel dat dit in Desember 2020 35,313% sal bereik.

Die omgewing sal natuurlik ook baat by die verminderde gebruik van fossielbrandstowwe wat deur die uitbreiding van die FV-bedryf meegebring sal word, en so ook die welstand van mense wat naby kragopwekkingsfasiliteite woon. Die goedkeuring van die Geïntegreerde Hulpbronneplan (Eng. IRP2019) in Oktober 2019 was ’n tree in die regte rigting. Die oogmerk van die IRP is om die rol van steenkool te verminder en die benutting van hernubare energie en gas te verhoog.

Daarteenoor toon die verslag Still Digging: G20 Governments Continue to Finance the Climate Crisis dat Suid-Afrika, sowel as talle ander G20-lande, steeds die kwynende fossielbrandstofbedryf met openbare fondse ondersteun. Sodanige befondsing het inderdaad toegeneem, vanaf R792 miljoen per jaar in 2013 tot 2015, tot R2,1 biljoen per jaar in 2016 tot 2018. Die gefaseerde benadering wat in die IRP uiteengesit word, beteken dat ons teen 2050 steeds beduidend op steenkool gaan staatmaak, hoewel voldoening aan die Ooreenkoms van Parys verg dat steenkool teen 2040 uitgefaseer sal wees. Meer druk moet dus op die regering uitgeoefen word om op koers te bly vir hierdie teikens. Die voorgenome uitbedryfstelling van 35 GW steenkoolkragkapasiteit teen 2050 behoort, tesame met die koolstofbelasting wat in Junie 2019 ingestel is, die weg te baan vir ’n groeiende vraag na FV-sonkrag in die volgende dekade.

LET WEL – CHINESE ‘MONOPOLIE’

Daar word huidig geen invoerbelasting op sonpanele gehef nie, en plaaslike vervaardigers sukkel om met goedkoper Chinese produkte mee te ding. ’n Geïntegreerde plaaslike FV-bedryf sal in ’n groter gedeelte van die aanvraag kan voorsien, wat werksgeleenthede sal skep en binnelandse inkomste kan verhoog. Namate ander Afrikalande hulle sonkragbedrywe ontwikkel, kan Suid-Afrika sigself as uitvoerder van FV-sonpanele posisioneer. Die Suid-Afrikaanse paneelvervaardiger ARTsolar het in 2019 ’n hofaansoek gebring om invoerbelasting op FV-modules te hef ten einde plaaslike vervaardigers te beskerm. Hoewel dit plaaslike werksgeleenthede sou beskerm het, is die teenargument dat die gepaardgaande verhoogde koste na die kliënt oorgedra sal word, wat uiteindelik die vraag na FV kon onderdruk. Sodanige afname in aanvraag sou ook die ongewensde uitwerking hê dat Eskom se monopolie oor kragopwekking versterk word. ’n Beter uitweg sou kon wees om die Suid-Afrikaanse FV-vervaardigingsbedryf regstreeks te ondersteun.

Baie munisipaliteite laat nou kragterugvoering na die rooster toe wat deur middel van kleinskaalse ingebedde opwekking (Eng. SSEG) van hernubare energie minder as 1 MW by residensiële, kommersiële en industriële persele toelaat. Die ander munisipaliteite moet steun ontvang om gepaste heffings in te stel en die regulasies goed te keur wat dit sou verg om so gou moontlik in hierdie voetspore te volg.

Laastens is voortgesette navorsingsontwikkeling oor energiestoring nodig. Verbeterde batterytegnologie sowel as nuwe ontwikkelinge in die storing van termo-energie bied belowende moontlikhede vir die storing van energie vir gebruik buite die spitsure waartydens sonkrag opgewek word. 

Lees meer …

Die vestiging van ’n geïntegreerde FV-bedryf in SA*
*
*
*

Ons voorgeslagte met die ossewa was heel konserwatief, het min gehad maar gestreef na onafhanklikheid en het op alle gebiede gewerk daarvoor

Ons voorgeslagte het nie net opgepak en getrek onder die Britse onderdrukking nie.  Dit was duidelik dat die Engelse regering daarna gevolg het om ons voorgeslagte uit te wis, veral om monopolie vir minerale te verkry.   

Ons voorgeslagte, die Boere van die Boere republieke was in sak en as na die Anglo-Boere oorloë, maar hulle het opgestaan uit die as, ten spyte van groot lewensverliese en  besighede wat vernietig is.  Hulle het letterlik alles gedoen om hul vryheid as volk te behou. 

Ons het keuses en regte wat geskend word.  Wat maak en doen ons daaromtrent? 

Related articles – ander artikels rakende ons voorgeslagte:

Jan Smuts  – Churchill –  Rhodes – apartheid : British rules

Two independent Boer republics

ABOorloë – ABWars

Diamonds, Gold and War: The British, the Boers and the Making of South Africa

British concentration camps  – ABW (Rudie Rousseau)

1914 Rebellie: Suid-AfrikaDie destydse Boere en hul gesinne, het nie op ‘n selfbejammer ashoop gaan bly sit nie.  Hulle het nie die geleenthede gehad wat ons vandag het nie, maar hard gewerk waar hulle wou wees.  Nie almal het geld om te emigreer na ‘n ander land waar elke land hul eie vereistes stel, waar ‘n nuwe kultuur aanvaar moet word en volkseie belange moet prysgee.  Hoeveel verloor ons as volk?

Een gedagte oor “Sonkrag – Solar energy”

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s