Volkskrag – Boere Afrikaners

Om vryheid en volle onafhanklikheid te verkry berus by ons as volk, nie by ander volkere of enige politieke party nie.   Dit is verder ‘n internasionale reg wat volke kan en mag verkry, asook sekere vereistes wat nagekom moet word.
To achieve freedom and full independence rests with us as a Boer and Afrikaner people, not with other peoples or any political party.   It is furthermore an international law that peoples can and may acquire this, as well as certain requirements that must be met.

May be an image of text

*

Tans word ons volksregte in elk geval nie erken deur die liberaal verligte en kommunistiese regering nie, maar met ander volkere se goedkeuring en verskillende wetgewings onderdruk.   Dit moet nie net intern stopgesit word nie, want dit is misdade wat op internasionale vlak teenoor ons volkslede gepleeg word.   Die huidige liberaal verligte en kommunistiese regering moet ons volkslede vergoed wat al vir dekades hieronder ly en medemenslikheid verloor het, moet ten volle deur die huidige regering en hul vennote herstel word.

Om vryheid en onafhanklikheid van ‘n volk in ‘n eie gebied te verkry, is geen maklike taak nie.   Tans word meer as een  van ons menseregte onderdruk, maar daar word nie gelukspakkies uitgedeel om vanself te heel of herstel nie.

Dit is ons, veral die konserwatiewe Boere en Afrikaner  volksgenote se menseregte wat al vir bykans 30 jaar geplunder en doodgeskok word met onderdrukkende wetgewings, soos swart bemagtiging en regstelaksies (wat uitsluitlik teenoor die blanke minderheid in Suid-Afrika uitgevoer word).

Die onderdrukking teenoor ons minderheidsvolk, word ook met heelwat internasionale steun en finansies goedgekeur, wat 100% teen internasionale reg is om enige volke te onderdruk om van hul ontslae te raak.

Met hierdie wetgewings amptelik in plek, is ook skendings van menseregte teenoor ons volk as minderheid.   Nog verdere ernstige misdade en moorde wat gepleeg word, word ons totaal uit die ekonomiese en oorlewing of vooruitgangbus gestamp en voor die kommunistiese wiele gegooi om doodgery te word.   So is ons al vir dekades verarm op elke gebied moontlik om ‘n suksesvolle volksmoord te pleeg.

Dus, beskou ons opheffing as ‘n baie belangrik taak en ons as volksgenote moet mekaar se hande neem om die einddoel gesamentlik te bereik.

Ons voorgeslagte het vryheid nagestreef en dit letterlik uitgevoer, deur onder die Britte uit te trek, maar is dekades later, weer op ‘n brutale wyse van hul weggeneem deur die Britse heerser.   Die huidige ANC regering doen voort daarmee, veral nadat daar weer aangesluit is by die Britse statebond in 1994.  Ons hele land en volksgenote, was sedert Dr Verwoerd se bewind, weg uit die Britse statebond, maar die ANC het gevoel hulle kan nie sonder die Britse statebond voortleef nie (of is dit andersom)?

Wat duidelik na vore tree is hoe armer ons as volk is en word, hoe minder weerstand is daar teenoor die liberalistiese en kommunistiese oorheersing (sogenaamde demokrasie).  Volkslede moet nooit opgee nie.  Ons wat die inisiatief begin het,  vra dus arm en ryk volksgenote se samewerking om ons volk op te hef vir die verkryging van vryheid en vir volle onafhanklikheid.  Niemand van ons weet wat wag op die “een nuwe wêreldorde” en “new dawn” soos die huidge president dit al uitgespel het nie.   Ons moet opstaan vir ons regte wat geskend word, niemand gaan dit vir ons doen nie.  Daar is tans oor die 8840 swart en khoi san tradisionele leiers en daar is reeds ‘n plan in plek hiermee op die ANC en kommunistiese agenda.  Almal het steeds hul afsonderlike gebiede sedert 1854 en hul grondgebiede kon nooit weggeneem gewees het deur ons blankes nie.

*

Hieronder volg ‘n volledige artikel, gedateer 11 Maart 2022 wat vir die Boere en Afrikaners volksgenote wat deur Voorsitter geplaas is.   Dis veral gemik om oogmerke op selfbeskikking (volle soewereiniteit) en volle vryheid om onsself te regeer en opheffing op verskillende terreine, te bereik.

Die artikel bevat verskillende feite en inligting wat in toekomstige artikels bespreek sal word asook terugvoer sal ook gegee word.

Ons volkslede, wat veral op spesialis gebiede kan meedoen, kan gerus sover moontlik, steun verleen, ook op elke been.    Selfs ons volksgenote wat in die buiteland werksaam is en wil meedoen, is welkom om aan te sluit.  Hoe meer ons volkslede hierdie inisiatief ondersteun, hoe gouer kan ons volle vryheid geniet.

*

Op Facebook – EENHEID IS KRAG

(deur Willie Cloete – Voorsitter)

Daar is met kommer waargeneem dat die Boere-Afrikaner Volk vinnig besig is om op vele gebiede agteruit te gaan en dat die oorlewing van ons as Volk heeltemal geignoreer word deur ons mense.   

Sedert die oorgawe van 1994 van die Nasionale Party regering aan die ANC het dinge vir ons mense op feitlik alle gebiede begin agteruitgaan. Soos uself weet is daar verskeie wette gemaak om ons vermoë om te verdien te beperk. Dit het tot gevolg gehad dat baie van ons mense in armoede gedompel is en nog steeds gedompel word. Die getalle groei by die dag.  

Ons Volk het ook stelmatig hulle losgemaak van ons voorouers se geloof in God as ons enigste redder en die eens Godvresende volk het hulle gewend na aardse dinge en genietinge, veral diegene wat wat baat gevind het by die NSA- sisteem.  

Ons mense word ook letterlik uitgemoor, nie net meer op plase nie, maar feitlik oral voel jy nie meer veilig nie. Ons taal en kultuur word oral geondermyn deur ‘n verengelsing van alle mediums van kommunikasie. Ons mense word gebreinspoel deur liberale denkers, selfs op politieke terrein.   

Daar is geen organisasie wat aanspraak kan maak dat hulle ons Volk verteenwoordig, of namens die Boere-Afrikaner Volk kan praat nie.   Daar het ‘n behoefte ontstaan vir ‘n organisasie wat ons mense weer hoop kan gee om op te staan en weer kan aanspraak maak dat hulle weereens ‘n trotse, hardwerkende en Godvresende Volk kan wees.

Daar is op 5 Maart 2022 ‘n organisasie (beweging) VOLKSKRAG geskep, om ons Volk weer bymekaar te bring.  

Dit gaan geen maklike taak wees en daarom is daar besluit om die beweging in bene op te deel wat spesialisgebiede is met hulle eie bestuur en span kundiges om dele van ons volkshuishouding te herstel.

Ek wil net noem dat Selfbeskikking in ‘n eie staat die hoof doelwit is en die bene wat gevestig word die oogmerk sal steun. Dit help geensins om selfbeskikking te wil bewerkstellig en ons volk is nie gereed daarvoor nie. Volkskrag is nie ‘n politieke party nie, maar ‘n Vrywillige Assosiasie waar alle volksgeoriënteerde organisasies en indivudue by kan aansluit.

Daar gaan bene geskep word met eie bestuur onder Volkskrag wat o.a die volgende gaan wees:

1)   Onderwys ,taal en kultuur  

2)   Maatskaplike diens en welsyn

3)   Ekonomies: -werkskepping, skep van nuwe besighede en ondersteuning van volkseie besighede.   

4)   Geloofs Aksie   

5)   Gesondheid -Volkseie gesondheidsdienste  

6)   Volkskrag sal ook sy eie regsbeen hê om na sy eie regsdienste te kyk en waar dinge in Volksbelang is te verdedig.   

8)   Media -Daar gaan ‘n sterk media been gevestig word om Volkskrag se boodskap uit te dra.   

9)   Finansies -Beheer en fondswerwing.

10)  Veiligheid van ons mense sal ook ‘n prioriteit wees.  

11)  Jeug Aksie sal gevestig word om die nuwe geslag gereed te maak om dit wat nou begin word voort te sit.   

12)  Sport, ons eie Volkseie Sportliggaam.  

13)  Selfbeskikkingskomitee wat alle bewegings uitnooi wat Selfbeskikking vir ons mense voorstaan om ons te nader vir samewerking.

Al die bogenoemde bene sal streng professioneel gehanteer word met die regte persone om die leiding te neem en suksesvol te bestuur. Daar is by die bene reeds mense geidentifiseer wat nou besig is om die bene te vestig. Ons soek egter nog mense by onderwys, jeug, gesondheid en media.

Dan wil ek ook namens die bestuur individue en organisasies wat sterk voel oor ons volksaak, uitnooi om by ons aan te sluit en deel te word van ‘n beweging wat net ons Volk se belange op die hart dra en nie eie belang nie. Ek wil net beklemtoon, ons wil geen organisasie oorneem nie, jy behou jou identiteit maar ons wil almal saamvoeg, want met verdeeldheid gaan ons nêrens kom nie.

Voorsitter
Volkskrag

Facebook  https://www.facebook.com/Volkskrag/photos/a.124251026846435/124250850179786

*

The above complete article, dated 11 March 2022 is what was posted for the Boer and Afrikaner people. It is especially aimed at achieving goals of self-determination (full sovereignty) and full freedom to govern ourselves and upliftment in various (all) fields.

The article contains various facts and information that will be discussed in future articles as well as feedback will also be given in due course.

Our members of Boers and Afrikaners, who can participate especially in specialist areas, can, as far as possible, provide support, also on every leg, now or in future. Even our compatriots who work abroad and want to participate are welcome to join. The more our people support this initiative, the sooner we can enjoy full freedom and be independent.

*

Our people’s international rights are not recognized by the liberal and communist government, but are suppressed with the approval of other peoples and various legislations since 1994.

It should not just be stopped internally, but also at an international level against our people – there are various crimes against this government.

The current liberal and communist government must compensate our people who have suffered for decades and lost their humanity, must be fully restored by the current government and their partners as it was in 1994.   They took away our humanity,  incomes and businesses in just 28 years.  There is a lack of safety in their constitution against our peoples, in cities and especially on farms.

It must be mentioned, to gain the freedom and independence of a people in its own territory is no easy task – but every people have that right.   Currently, more than one of our human rights have being suppressed and the ANC and liberal supporters, will not stop it.   They make money out of Black Economic Empowerment and Affirmative Action legislations (B-BBEE and EE).   This will and can not recover on its own.    It is us, especially the human rights of the conservative Boer and Afrikaner compatriots who have been looted for years from any income, economy, businesses or work.  Hundreds of thousands of our people emigrated to other countries and others are working overseas.

It is in fact a true statement and can be seen on various websites.  The oppression of our minority people is also endorsed with considerable international governments’ support and finances, which is also 100% against international law to oppress any people’s in order to get rid of them.   More than one country or other organisation(s) financed the current government, legislations and constitution to humiliate our people, like the British did to our ancestors.

Facts are on international websites to.  Those are serious crimes and murders committed against our people and on farms.    We are totally pushed out of any economy and survival bus, but thrown in front of the communist wheels to be killed.   Thus, we have been impoverished for decades in every area possible to commit a successful genocide by the government since 1994.   They must pay accordingly from international levels.

*

What clearly emerges is the poorer we are as a people and become, the less resistance there is to the liberalist and communist domination (so-called democracy).

Our People should never give up. We who started the initiative therefore ask for the cooperation of poor and rich compatriots to uplift our people for the attainment of freedom and for full independence.

None of us knows what awaits the “one new world order” and “new dawn” as the current ANC president has spelled it out. We must stand up for our rights that had being violated, no one is going to do this for us.

There are currently over 8840 black and khoi san traditional leaders and there is already a plan in place with this on the ANC and communist agenda. All (most of the Khoi san and different blacks) still have their separate territories since 1854 and their lands could never have been taken away by our whites.  It was called reserves and crownland, thereafter homelands and today it is called Trust or CPA areas under anc legislations.

*

Therefore, we consider upliftment to be a very important task and we as fellow citizens must take each other’s hands to achieve the end goal together.

Our ancestors (1900) pursued freedom and carried it out literally, by pulling out among the British, since 1838 and received fully independence on international level at two independent countries (ZAR and Freestate).   But decades later, were again brutally taken away (Anglo-Boer Wars) from them by the British ruler that invaded our two independent Boer Republics to make us part of them as British colonies.   Why did they invade our indepenet countries? – to get minerals and force our people later in the 1910 Union of South Africa (London legislation).

The current ANC government continues to do so, especially after rejoining the British Commonwealth in 1994. Our whole country and people have been away from the British Commonwealth since Dr Verwoerd’s rule, but the ANC felt they could not do without the British Commonwealth does not survive (or is it the other way around)?

*
*
*

RELATED ARTICLES AND INFORMATION

Development of One Plans – Ramaphosa

Human rights violations – Menseregteskending

Self-determination for the oppressed people

People’s international right to self-determination

Selfbeskikking: Genoeg is genoeg

Selfbeskikkingsreg – Volk

No economy – geen ekonomie

Selfbeskikking en Volkstaat (Akkoord)

Inhoudsopgawe B-BBEE Index

Traditional leaders South Africa: 8840

Kommunisme SA 2021 Communism

CPAs in SA – 2021

Jan Smuts – Churchill – Rhodes – apartheid – British rules

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s