ANC en EFF rewolusie oor slawerny
*

Uitsprake na 1994 deur diegene in beheer, verskeie swart leiers wat opstokende toesprake maak dat hul slawe is, en tog bestaan dit nie in Suid-Afrika nie.   Weet hul ooit wat ‘n slaaf is en wat hul gedoen het?   Die opinie word gehuldig dat die woord “slaaf” (slawerny) gebruik word as opstookmateriaal in die hedendaagse werksplekke, myne en veral teenoor Boere (hul geweldadige liedjies is ‘n tipiese voorbeeld hiervan).   Hul stook hul eie ondersteuners op om vals fronte te skep oor slawerny, want al diegene wat so deelneem, ontvang salarisse en werk vir besighede.  Vals fronte ontstaan maklik.

South Africa's Revolution: What are Marxists Fighting for?      

*

Vir meer as 25 jaar maak lede in Parlement wetgewings rakende arbeid en vergoeding.    Salarisse word deur wetgewing bepaal.   Slawe is ‘n verskynsel waar mense gebruik word maar nie betaal word vir pligte en dienste nie.   

Waarom die rewolusie teen ‘n minderheid van 3.5-4 miljoen blankes?   Terloops,  Boere was nog meer geteiken en uitgewis deur Brittanje, nadat hulle twee onafhanklike lande gehad het, wat volle internasionale erkenning geniet het.   

Na 1994 het die vervolging teenoor blankes begin.  Die ANC-EFF-SAKP-DA en ander, wat oor die 45 miljoen verteenwoordig, maak wetgewings oor onteiening van eiendomme en swart bemagtigingswetgewing teenoor ‘n bevolking van 3-4 miljoen blankes.   

Hoe bang moet hierdie politieke partye en hul ondersteuners nie wees om ‘n handjievol blankes te bly terroriseer nie? 

Die ANC, PAC, EFF, SAKP  en hul bondgenote (Blank liberaal verligtes en klassieke liberales ingesluit wat steeds net bly “onderhandel” names die konserwatiewe blankes), het nog nooit opgehou met hul rewolusie en leuens oor apartheid nie.   Liberale blankes praat van “uitreik”, wat nie in kommunistiese woordeskatte bestaan nie.

Dis nie eienaardig nie, maar kommunistiese strategieë uit veral die Sowjet Unie (en China/Kuba ingesluit) wat nog nooit gestop het nie.  Die rewolusie woed steeds voort soos wat hulle al vir meer as 100 jaar beplan het saam met groot lande, soos onder andere die Sowjet Unie (Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke (Sowjetunie of USSR) ) , Kuba en ander lande se geldelike bystand sowel as militêre hulp op elke vlak van hulle gemeenskappe.

Deel van die Rewolusie na 2000 is die misdaad en korrupsie wat gepleeg word.  Daar is selfs na 2009 duisende soldate opgelei (NARYSEC) wat net uit SAKP en ANC lede bestaan.   Hulle studies was deur die belastingbetalers betaal.   

Die Narysec soldate word nie net militêr opgelei nie, maar onder die vaandel van ander “politieke” rigtings of opleidings, nes wat in die Sowet Unie plaasgevind het en uitgeplaas word.   Hulle vorm ook nie deel van die land se normale nasionale weermag/lugmag of vloot nie.

Die vorige minister van Grondsake Nkwinti, het dit bevestig dat die Narysec soldate aangewend sal word vir hulp met hervorming en onteiening.  (Hansard) 

China het egter ook hier ingespring en met opleidings gehelp – van hulle “leiers” het China besoek.   

Kommerwekkend is ons groot misdaad, moorde, verkragtings situasie en wat nie bevraagteken word dat moordenaars en verkragters selde of ooit gevang en vervolg word.   Maar daar word vinnig op blankes toegeslaan om hulle agter tralies te kry.   Aanvalle en moorde teenoor Boere word op internasionale vlak ontken.

Verwante inligting oor “soldate”.

Narysec – government training thousands

Narysec – SA Parliament (Driefontein)

Narysec soldiers – SA Parliament

Narysec (soldiers) and other careers

Narysec training

Statements made after 1994 by those in charge – several black leaders making speeches that they are the slaves, and yet that term “slavery” do not exist in South Africa.   If they are slaves, who bought them?   The British Empire or Chinese?

Do they ever know what a slave is and what they did? The opinion is held that the word “slave” (slavery) is used as incitement material in the contemporary workplaces, mines and especially towards Boers (their violent songs are a typical example of this).

*

What is SECHABA?

Sechaba was the official organ (journal) of the African National Congress, that began publication in 1967 by the ANC, Ufahamu in 1970 by the UCLA African Activists Association.

*

What is a Slave?

slave is a person who is owned by another person and has to work for that person without pay.  What does it mean to be a slave or enslaved person? To be a slave is to be owned by another person. A slave is a human being classed as property and who is forced to work for nothing. An enslaved person is a human being who is made to be a slave, against its will.    Human trafficking, a modern word today, is also a form of slavery, specific sex slaves and abuses.   

Werkers wat inkomste, hetsy geld of ander tipe inkomstes soos voedsel verdien, is nie slawerny nie.   Diegene wat dus ‘n werk het, werk steeds vir iemand, die persoon besit jou nie as individu nie, maar werk om sekere take te vervul en word betaal vir elke plig en funksie.   Dis geen slawerny nie, al werk mens vir ‘n dak oor die kop en kos op die tafel, kan die persoon enige tyd die pad vat en loop.   Behuising vandag is tussen R1000-R5000 en om voedsel drie keer ‘n dag te ontvang is oor R1000.   Om te werk vir ‘n salaris, pligte uit te voer vir ‘n werkgewer, hetsy bank, onderwys, myn of boerdery is nie slawerny nie.   Al die lande het werkers, wat betaal word na gelang van opleiding en kwalifikasies.

*

Malema and “his slavery”

https://www.power987.co.za/featured/malema-dismisses-reports-that-white-farmers-are-under-attack-in-sa/

2012
Hy meld dat die wat ondergronds werk is steeds slawe. Belaglike stelling. Die wat in ‘n myn of parlement werk, besit nie die myn of parlement nie. Of kry Malema en al die slawesprekers aandele vanaf Parlement?
That is not the truth, they all received a salary and income at the end of the day. Those speakers are sitting in Parliament and make the rules and legislations for all labour in South Africa.

https://www.theguardian.com/world/2012/aug/18/south-african-miners-julius-malema*

Related

Slavery – human trafficking

No slavery in South Africa

To be a slave is to be owned by another person. A slave is a human being classed as property and who is forced to work for nothing and under control. This language is often used instead of the word slave, to refer to the person and their experiences and to avoid the use of de-humanising language. The vast majority of slaves were unpaid.

The vast majority of enslaved Africans employed in plantation agriculture were field hands. Even on plantations, however, they worked in other capacities. Some were domestics and worked as butlers, waiters, maids, seamstresses, and launderers. Others were assigned as carriage drivers, hostlers, and stable boys.

Slaves on small farms often slept in the kitchen or an outbuilding, and sometimes in small cabins near the farmer’s house. On larger plantations where there were many slaves, they usually lived in small cabins in a slave quarter, far from the master’s house but under the watchful eye of an overseer.

There are no slaves in South Africa. Most of the people in South Africa that are lucky to have a job, work for a salary or sometimes have other benefits like a serviced housing schemes, transport allowances, etc. To work for a small salary, does not mean you are a slave.

Mauritania has a long history with slavery. Chattel slavery was formally made illegal in the country but the laws against it have gone largely unenforced. It is estimated that around 90,000 people (over 2% of Mauritania’s population) are slaves.

*

ANC 1912 –

Military Training of the ANC was mostly in eastern block countries and Soviet Union.

A paper from 2000 : The Clausewitzian and Heuristic Evolution of the ANC’ s Armed Struggle: A Dependent Pillar of the South African Revolution.

Most of the training for the armed struggle was done in the Eastern Bloc countries, especially in the former Soviet Union, which was willing to assist national liberation movements, and the communist movement in general, with armaments and military training.

The socialist states in the Eastern Bloc and in Cuba, based their assistance on the principle of “Proletarian Internationalism” and the conviction that the national liberation movements were part of the world revolutionary process against imperialism.

In the South African context, the national liberation movement was allied to a Marxist-Leninist party, the SACP, which could further the national liberation struggle towards socialism. Other countries that provided military training included the member-states of the Non-aligned Movement, particularly Yugoslavia, the liberated countries of the Organisation of African Unity, which included, inter alia, Algeria, Tanzania, Zambia, and Egypt.

Training included the art of guerrilla warfare, sabotage, intelligence gathering and processing, but most importantly, the art of political organisation, mobilisation, agitation, and leadership. Although the art of warfare was central to all the training that was provided, the ANC and the SACP ascertained that all the cadres had proper political understanding of the objectives envisaged. Every combatant was groomed to be a political ambassador of the ANC in whatever country he or she was sent to obtain further military training. Therefore, the underlying focus of all training was stressed on the political dimension.


Meeste van die opleiding vir die gewapende stryd is in die Oosblok-lande gedoen, veral in die voormalige Sowjet-Unie, wat bereid was om nasionale bevrydingsbewegings en die kommunistiese beweging in die algemeen om wapens te voorsien en militêre opleiding te verskaf.

Afrika state het meer as net opleiding verskaf, maar intense hulp verleen aan die beweging. In die Suid-Afrikaanse konteks was die nasionale bevrydingsbeweging verbonde aan ‘n Marxisties-Leninistiese party, die SAKP, wat die nasionale bevrydingstryd tot sosialisme kon bevorder. Ander lande wat militêre opleiding aangebied het, was onder meer die lidlande van die Nie-gebonde Beweging, veral Joego-Slawië, selfs Holland het ‘n groot bydrae gelewer, die bevryde lande van die Organisasie vir Afrika-eenheid, wat onder andere Algerië, Tanzanië, Zambië en Egipte ingesluit het. Hierdie lande sowel buurlande het hulp verleen om aanvalle teen Suid-Afrika te loods, strategiese plekke soos Eskom aan te val en bomme is regdeur die land, selfs in kerke geplant om burgerlikes te vermoor.


*


( Slovo, Joe. (1985). ”’Reforms’ and Revolution in South Africa.” SECHABA: Official Organ of the African National Congress South Africa. Feb 1985. pp 10 – II. (Own annexations in bold)

“Much of our strategy has been premised on the fact that even the initial states of armed struggle could not (in the case of South Africa) depend upon those kind of (rear base) facilities. In general, the training, arming, infiltration and replenishment of relatively large armed units operating in proximity to friendly borders (which was the pattern of the early phases of almost every single armed struggle in Africa) has never been the basis of our strategy.

We have concentrated on internal growth deep inside the country around a core of trained revolutionary politico-military cadres in both rural and urban areas. We have deliberately avoided the pattern of using adjacent territory to hit close to the border and to run back. The second point of emphasis is the special role in our conditions of urban guerrilla warfare and sabotage. This needs to be noted particularly in relation to the existence in our country of a relatively advanced capitalist economy and a working class which is the most important force in our revolutionary process. But above all, our starting point has always been on the political struggle, political organisation and underground leadership. “

From the above, it is obvious that cadres of MK were not just soldiers, but were soldiers with a political mission: to destroy the so-called apartheid regime and to establish a non-racial and democratic South Africa, as visualised in the Freedom Charter. Therefore, MK was the champion of the two pillars, the underground structures and the armed struggle, of the national democratic revolution.

If anybody do their homework where and when “apartheid” started, it is way back with Rhodes and Shepstone (1854) – there are hundreds of legislation started under British control, not Dr Verwoerd. It was called Reserves and Crownland. In 1961 the same areas with separate ethnic groups in South Africa, elected their own leaders and they voted for their own (full) independence. After 1994, those areas are still in place and under control of the ANC with their Trustland and CPA (communal rights only) – read the Constitution as well – that was also discussed during Kodesa years before 1994. This has nothing to do with the whites or Dr Verwoerd.

There are still separate areas, (Trust and CPAs) only for the Khoi san, Griqwa and different black ethnic groups. Most of them claimed then they have no property rights at all. Even blacks bought extra land and have ownerships, but tell the world that whites have stolen most of the land in South Africa. They all supported B-BBEE and expropriation of properties.

RELATED:

The 7.5 million black ownership in SA

Trustgebiede>Tuislande>Reservate

Dr H F Verwoerd, Tuislande en Reservate

Shepstone – Natal, roots of segregation

Separate areas of British empire

Indigenous land (old homelands) – Trustland – CPA – landclaims

Richtersveld – KHOISAN AND CPA

B-BBEE – benefits

Communal Property Association Amendment Bill


*

Revolutionary Armed People (RAP)

The RAP were drawn and selected by the underground structures from the internal structures of the ANC and from the mass democratic movement.

Migwe, Khumalo

“Certainly, in South Africa, where cadres of Umkhonto We Sizwe can go inside the country and carry out combat operations like the assaults on Sasol and Voortrekkerhoogte military base, it is quite possible to create temporary training bases in some houses or mountains (even if for the duration of a weekend) and train small groups of carefully selected people from the factory floor, village, migrant workers’ hostel, university or high school. In this way the primary task of many MK cadres would be to multiply themselves among the people inside the
country rather than all of them doing the actual fighting at this stage.Transfer power to the majority

Mandela

“Mandela emphasised that with negotiations “the struggle is not over, and negotiations themselves are a theatre of struggle, subject to advances and reverses as any other form of struggle”.

The main hindrances to the consummation of the objectives of the national democratic revolution were clearly identified as the transfer of wealth and land to the people, as well as the resistance that would be encountered with regard to the restructuring of the security forces. These three aspects constituted the core of apartheid’s immovability in the process of negotiating a peaceful settlement.


*

Joe Modise said

“No people can accept slavery for ever. We have reached a stage where we have taken a decision to liberate ourselves, and no force on earth can stop us from attaining that objective.”
WAS HE THE SLAVE OF THE ANC?

*

The National Executive Committee of the African National Congress said on 8 January 1982

“The formation of the African National Congress, on January 8, 1912, was an expression of the future of people’s power won through protracted and bitter struggles against the combined Boer and British colonial enslavement. The ANC was, and remains to this day, the organised political representative and fighting force for the attainment of democratic and revolutionary change in our society.”https://www.ajol.info/index.php/smsajms/article/view/81121/71343


*

https://www.sahistory.org.za/archives?page=128
https://www.saha.org.za/nonracialism/battle_of_the_bantu.htm

*


*******
1987 ANC AND AMERICA

Heavily redacted FBI files document Bureau's investigations into the African  National Congress • MuckRock


*

1987

This image has an empty alt attribute; its file name is ss2.png

*

Heavily redacted FBI files document Bureau's investigations into the African  National Congress • MuckRock
https://www.muckrock.com/news/archives/2018/jul/24/fbi-anc/
Advertisement

2 gedagtes oor “ANC en EFF rewolusie oor slawerny”

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s