Suid-Afrika Landbou – South Africa Agriculture

Nie alle grond in Suid-Afrika is geskik vir landbou doeleindes nie.   Wat baie burgers of selfs buitelanders nie (wil) weet nie, is dat Suid-Afrika ryk neerslae het aan alle tipes minerale.  Die artikel is nog nie heeltemal volledig nie, en heelwat inligting sal bykomend toegevoeg word of in aparte artikels geplaas word, weens die grote van sekere data en inligting beskikbaar.
Thank you for your visit and if you want to add or comment in writing, you are more than welcome to do so.
Baie dankie vir u besoek en as u enige bydraes wil lewer is u welkom of ook aan skrywer te skryf by adres:  volksvryheid9@gmail.com

Image result for farm land photo south africa

Waarvan heelwat baie seldsaam is soos REE (Rare Earth Elements).

Tragedies word aan myneksplorasies gekoppel.   Daar is sedert 1994 heelwat myne wat gesluit het, meestal oopgroef myne,  wat eenvoudig nooit gerehabiliteer is nie.   Dit veroorsaak nie net besoedeling en grootskaalse erosie nie, maar kontamineer ons skaars water wat sommige burgers ontsê word.

Reg tot toegang dus,  word eerder aan myne verskaf?  Inkomste en vooruitgang is belangrik, maar nie ten koste van die omgewings en blyplekke nie.    Daar word vals fronte geskep almal het water, maar is dit werklik so?   Hoeveel munisipaliteite word gedagvaar omdat daar geen dienste gelewer word nie.

Die regering is in beheer van die toeken van mynpermitte.    Die regering beheer al die munisipaliteite met behulp van wetgewing.    Blankes of boere is nie hierby betrokke nie.   Selfs hierdie areas genoem, behoort ook aan geen blanke nie.

Daar word moontlik mynpermitte toegeken, maar dis nie blankes wat dit beheer nie.  Die vraag ontstaan:  Hoeveel myne is in die direkte woongebiede van munisipaliteite en waar geboer word,  en hoeveel moes al padgee as gevolg van myn-eksplorasies.  Die boere ook.  Selfs in die ou Tuislande oftewel Trustgebiede, waar etniese swart of khoi san volke woon, moet kleinboere heelwat plek maak vir myneksplorasies.

Wat staan opgeteken in die “boekie” wat Grondwet genoem word?   Artikel 27

Gesondheidsorg, voedsel, water en maatskaplike sekerheid

27. (1) Elkeen het die reg op toegang tot–

(a) gesondheidsorgdienste, met inbegrip van reproduktiewe gesondheidsorg;
(b) voldoende voedsel en water; en
(c) maatskaplike sekerheid, met inbegrip van gepaste maatskaplike bystand
indien hulle nie in staat is om hulself en hul afhanklikes te onderhou nie.
(2) Die staat moet redelike wetgewende en ander maatreëls tref om binne sy
beskikbare middele elk van hierdie regte in toenemende mate te verwesenlik.
(3) Niemand mag mediese noodbehandeling geweier word nie.

Grondwet SA

.

Myneksplorasie

Waar daar gemyn word (veral ou myne), loop soms spore van verwoesting en dit is nie geskik vir landboudoeleindes nie.

Erosie en besoedeling.    EROSION

Many mining operations fail to recognise the significance of the damage that mining does to the stability of the land and to the future viable use of the land. Mining houses should plan post mine closure and recognise their responsibility to reduce all possibility of subsidence to ensure stable ground for the community. Rehabilitating the land can take many forms, such as: simply removing all waste and contamination and stabilising the ground to build recreational parks or even to make the ground viable for the development of low-cost housing. Furthermore, land can be rehabilitated to add to the economic stability of the community by creating hydroponic fish farms, for example.    READ MORE
Besoedeling as gevolg van myn eksplorasie

Related image

VERANTWOORDELIKHEDE

Impak op Gesondheid – Water speel ‘n groot rol in die lewe van mense en diere – die natuur kan ook net soveel absorbeer, voor dit uitsterf.   Vooruitgang is belangrik, maar beide moet verantwoordelike bydraes lewer tot ‘n gesonde leefstyl.  Myne moet eenvoudig betaal wat hulle verbrou en die omgewing herstel wat dit was.  Die regering moenie bly wegkyk om die koffers vol te maak en ons op die grond moet van besoedelde water lewe nie.

Net so moet elke burger wat ‘n boom afkap vir vuurmaakhout en vernietig,  daardie boom vervang in die natuur.   LEES HIER :
Besoedelde water gee geen lewe

Image result for erosion and mining south africa photo

REHABILITASIE EN OMGEWING
Mynpermitte is duidelik dat rehabilitasie moet plaasvind, maar dit gebeur selde of ooit.  Daar is wel groot mynmaatskappye wat uitstekende rehabilitasie doen om die natuur te herstel soos dit was.

Die kaart hierbo dui ook aan dat bykans die helfte van Suid-Afrika woestyn of semi-woestyngebied is.   Die kaart is van 1996 en niks het sedertdien verander, behalwe dat ons baie droë jare ervaar het met heelwat droogtes en die gebiede het groter geword.  Mynbedrywighede het baie vergroot, landbou gekrimp en boere se gronde is dor en verlate.
Tuislande word Trustgebiede na 1994

Wat interessant is, is dat die meeste goeie grondgebiede in die ou reservate (Tuislande of na 1994 Trustgebiede) voorkom.   En ook hier vind heelwat myneksplorasie plaas.

.

GEWASSE EN PLANTEGROEI IN SUID-AFRIKA

Let op die verskillende gewasse en plantegroei, woestyngedeeltes en semi-woestyngedeeltes in Suid-Afrika – en groot gebiede is nie geskik vir landbou doeleindes nie, juis weens die warm toestande en die  water wat selde beskikbaar is om te boer.   Dis ‘n groot risiko om te boer waar min water is.    Daar is nog nie grootskaalse ontsoutings aanlegte in Suid-Afrika beskikbaar, wat die woestyngebiede bedien nie en sal beslis ook ‘n aanwins vir die toekoms wees.

In die warm gedeeltes van die land vind ook heelwat myneksplorasie plaas, en ook hier vind baie besoedeling en erosie plaas.  Myneksplorasie vernietig ook sekere seldsame plantegroei wat nooit weer herstel kan word as die ketting vernietig is nie.

Daar is wel myngroepe in Suid-Afrika wat bogrond eenkant plaas en nadat gemyn is, word hierdie bo-grond weer teruggeplaas wat die natuur kan help hervestig.

Related image
Gebrek aan begrip en agtergrondskennis

Nie almal is boere nie.   Baie maak of hul boere is, maar hulle weet absoluut niks van boerdery of besighede nie.   Netso kan nie enige persoon ‘n padnetwerk opstel en bou, wat nie die nodige kennis het n ie.

Wat voor die hand liggend is.   Die blanke boere wat wel boer, is op ‘n baie klein gedeelte van die land werksaam om hul boerdery/besighede te bedryf. 

Dus as daar van persentasies gepraat word wat boere besit, is dit ‘n persentasie wat geskoei is wat geskik is vir landbou doeleindes.

Die hoeveelheid hektaar grond waar myneksplorasie plaasvind, behoort hierby uitgesluit te word.      Dit opsigself word nooit hierby genoem dat heelwat gebiede landbougebiede was, maar as gevolg van myneksplorasie en produksies, nie meer geskik is vir die landbousektor nie.

Daar word min inligting weergegee in regeringsverslae en audits,  oor die hoeveelheid gebiede in hektaar,  wat spesifiek vir mynbou gebruik word, veral plase wat eens produktief was, is omskakel in ‘n mynveld of soms in ‘n besoedelde slagveld.

Voorbeelde is die groot steenkoolvelde regdeur die land, waar eens geboer was wat vandag mynhope is wat nooit gerehabiliteer is nie.

Wat van al die goudmynhope wat vir jare ons water besoedel – nie net aan die Witwatersrand nie, maar oral.

Hoekom word appels nie met appels vergelyk nie?

Image result for farm land photo south africa

BESOEDELING EN EROSIE

Of ons dit wil weet of nie, enige beroep gee in ‘n mate van besoedeling, maar so moet elke beroep wat beoefen word, ook herstelwerk of rehabilitasie doen.  Indien ons wat in beheer is van jou gebied, nie daardie ekstra doen nie, gaan daar niks oor wees vir die nageslag om van te leef nie.

Related image

~~~~~~~

REëNVAL

Die groen gedeeltes van Suid-Afrika is – waar die meeste reënval plaasvind (blou op onderstaande kaart).
Die vraag kan opnuut gevra word, hoekom het SWARTE ETNIESE VOLKE die beste grondgebiede (Trustgebiede), maar beskuldig blankes daarvan dat blanke boere die beter gedeeltes van grond besit?  Groen en geel is gedeeltes waar dit woestyn/semi-woestyn of karoo is.


Related image
>

‘n landboukaart
Related image

TRADISIONELE GEBIEDE – KROON GEBIEDE – RESERVATE – TUISLANDE – TRUSTGEBIEDE – KOMMUNALE GEBIEDE

 

Daar is voorgehou dat aparte gebiede verdwyn het en daar word steeds voorgegee dat Tuislande weggeval het, maar dit het nie.    Dit word ook deel van die artikel bespreek, want dit kom voor dat regeringsverslae en oudits hierdie tipe inligting weerhou van die hele nasie as sulks en ook die buiteland.  Die buitelanders het ‘n ander prentjie oor Suid-Afrika.

Tuislande wat voorheen bekend was as Reservate / Lokasies (vanaf 1854  Shepstone beleid : kommunale gebiede), het swart leiers verkies om hierdie gebiede na 1994 te behou – steeds in afsonderlike gebiede – dit staan as TRUSTgebiede bekend.  Onder die nodige wetgewing het hulle alles “wettig” gemaak.   Nie dat dit eintlik verskil het van die vorige regering se Tuislandbeleid nie.   Inteendeel.  Daar was so ‘n klein verskilletjie, wat ‘n groot invloed in elkeen se lewens vandag gehad het.  Wat diesulkes nou as kwansuis “apartheid” beskou, is nie apartheid nie, maar segregasie, wat ‘n meer moderne woord is, en dit sluit aan by die internasionale reg, dat elke volk die reg het om hulself te regeer.  Destyds het wyle Dr Verwoerd in sy toesprake genoem, dat hy gun elke volk hul eie regering en gebied – onafhanklikheid.  Ook vir ons as blankes, Engels en Afrikaans.

Selfbeskikking is ‘n basiese internasionale reg – dis hoekom dit ook ingesluit is in die huidige en sogenaamde “demokratiese” grondwet (artikel 235) –  dat elke volk die reg het (nie op grond van die kleur van hul vel, maar op etnisiteit) om hul eie gebiede onafhanklik te verkry.  Veral minderhede wat onderdruk en teen wie daar gediskrimineer word.

Dit is ‘n feit dat die huidige regering, ANC of EFF nie in enige etniese volk se pad kan staan om vryheid te verkry nie.  Dit was bekragtig deur die Grondwethof dat dit wel so is en geen wetgewing nodig is om dit te bereik nie.  Daar moet egter ‘n mandaat wees wat baie belangrik is en alle interne pogings moet aangewend word (remedies moet uitgeput wees)  om dit met die regering uit te klaar en te probeer verkry.

.

DIE OUE EN DIE NUWE – DIE TUISLANDE EN DIE TRUSTGEBIEDE/CPA

Tans  word dit as ‘n idilliese beeld geskep Tuislande (Homelands) (Reservate) is weg, maar dis 100% steedsdaar, daarvan getuig verskeie wetgewings, onder andere, die Ingonyama Trustwet.    Heelwat van ons volksmense en selfs buitelanders verkeer onder ‘n wanindruk hieroor.

Die Ingonyama Trustgebiede (9), daar is 9 Khoi en San gebiede en heelwat ander tradisionele leiers bestaan steeds in hul gebiede.   Inteendeel al hierdie wetgewings is op rekord en in Hansards vervat.

Hulle verdien salarisse en byvoordele,  uit ons belastings uit.  Die 30 miljoen burgers van die gebiede, het nie skielik oornag getrek en in stede gaan rondhang op soek na werk nie.   Hulle bly steeds in meerderheid daar.  Salarisse word volgens wet vasgestel en betaal.

Voorbeeld

salaries 2018

.

GRONDEISE :  KOMMUNALE REGTE / CPA LEGISLATION

Grondeise wat na 1994 ingedien is, word steeds volgehou en word ook onder die kommunale wetgewing (CPA) behandel soos in 1854 en elkeen is slegs vir sekere volke bedoel.

Vereistes volgens hierdie wetgewing, word CPA’s geregistreer en daarvan is daar honderde/ selfs duisende van die CPA’s geregistreer.

Grondeise is volksgerig – etniese volke.  Swart en Khoi San.  Die Zoeloe CPA meng nie in met die van Khoi San of Pedi of ander etniese volke, visa versa.

Image result for homelands photo south africa

FEITE OOR DIE ZOELOE GEBIEDE (9)

Ingonyama Trustgebied is slegs vir die Zoeloevolk.

Dit was ook so voor 1994, ‘n Zoeloe area wat uit sowat 18 (volgens prins Buthelezi) bestaan.  Vandag is dit meer saamgevoeg en bestaan dit uit 9 aparte gebiede, maar as ‘n EENHEID.   Slegs die Zoeloevolk mag daar bedryf en werksaam wees of bly.  Verhurings mag volgens hul raad wel plaasvind.  Volgens die wet is die Zoeloe leier die Trustee van die gebied.

LEES MEER:   READ:

>>   Ingonyama Trustboard ZoeloeTrustgebiede

hmtking
“KING OF THE ZULU PEOPLE OF INGONYAMA TRUST”

The Ingonyama Trust was established in 1994 by the erstwhile KwaZulu Government in terms of the KwaZulu Ingonyama Trust Act, (Act No 3KZ of 1994) to hold all the land that was hitherto owned or belonged to the KwaZulu Government. The mandate of the Trust is to hold land for “the benefit, material welfare and social well-being of the members of the tribes and communities” living on the land.   The Ingonyama Trust is a corporate body established in law and is the registered owner of various pieces of land in KwaZulu – Natal which have always historically been part of the Zulu Kingdom dating back to various Zulu kings. His Majesty the King is the sole Trustee of the land.  When the democratic government came into existence initially in terms of the Interim Constitution of 1993 the original enabling Act was reviewed comprehensively such that the final product was a new Act albeit called the KwaZulu – Natal Ingonyama Trust Amendment Act, (Act No 9 of 1997).  This Amendment Act had to meet all the constitutional requirements both in terms of the Interim Constitution and the final Constitution of 1996. The Amendment Act was passed in 1997 and came into operation on the 2nd October 1998.

NOTE:   The traditional leaders are only TRUSTEES of those lands.  In terms of Hansards in Parliament, the ANC is the owner of the various lands.  Some of the lands are on Provincial levels or either municipal levels.

To become a leader in sustainable communal land management

Amakhosi, community members and leaders of mining houses converged under one roof in Empangeni to discuss issues relating to mining on Ingonyama Trust land.

Imbizo yokusetshenziswa komhlaba nomnotho wawo

.

Related image

 

Meer inligting volg rakende Khoi en San en ander Trustgebiede / CPA (kommunale regte)   Information regarding the Khoi San lands will follow soon.

.

POVERTY IN SOUTH AFRICA –  ARMOEDE IN SUID-AFRIKA

Here you can see where are the poverty and refer to the “Homelands” maps and others as well.
Armoede is wel heelwat in Suid-Afrika.  Daar is ontsettend baie immigrante wat uit Afrika migreer na Suid-Afrika met die hoop om werk te kry, maar ongelukkig is dit nie altyd moeilik nie.  Daar heers ook redelik armoede in die ou Tuislande (vandag beter bekend as Trustgebiede.  Daar is ook heelwat befondsings wat ontvang word en ook in CPA’s ingesit word.  

Image result for PHOTO MAP POVERTY IN SOUTH AFRICA

Werkloosheid is ‘n groot probleem.

Related image

.

Most of those do receive grants from Government as well.

Image result for PHOTO MAP POVERTY IN SOUTH AFRICA

 

Image result for PHOTO MAP POVERTY IN SOUTH AFRICA

.

“Verstedeliking”

Miljoene immigrante het emigreer vanaf 1902 tot 2018 – dit wil sê in ‘n honderd jaar het baie immigrante land-in gekom – sommige op soek na werk en ander het moeilikheid kom maak en soek met al hul brandende protesaksies om alle infrastrukture te vernietig.   Na 1902 het daar oor die 400000 immigrante uit Afrika en China hier in die Brits beheerde myne kom werk.

Vanaf 1902 het Brittanje myne bedryf, nog voordat daar ‘n Suid-Afrika was, het hulle die myne uit London bestuur.  Selfs die myne uit die ZAR en Vrystaat wat eenvoudig geannekseer is vir minerale rykdom.  Die geskiedenis kan nagegaan word hoeveel Britse RANDlords daar was in veral die Witwatersrand, Baberton en ook Kimberley areas.

So hoe kan al hierdie immigrante wat skaars 3 jaar in die land kom werk het in myne, onder dieselfde kam geskeer word van burgers wat al 200-350 jaar in die land is?

Met al die invoer van immigrante wat ingevlieg is met vliegtuie, het dit ons stede verswelg en veral die myn losieshuise wat daar was.  Dit word vandag , en na 1994 in duisendes toegelaat en dit verswelg al ons burgers in hierdie land.

.

Some of the immigrants are only here since 1994 or 1961 or 1902 from Africa.  Most of them travelled between their own homelands in Africa or Asia and southern Africa to work in the British mines.

Voor 1900 – Op daardie stadium was daar reeds Reservate geskep vir swart etniese volke en segregasie – die Shepstone beleid van 1854, deur die Britte se Lord Shepstone wat in Natal was en Shaka en ander leiers.   Dis nie Verwoerd wat Apartheid geskep het nie.

Is dit nou nie toevallig dat dieselfde Lord Shepstone betrokke was by die inval van die ou ZAR en ook Zoeloeland wat geannekseer was nie?  En dan praat dieselfde swartes hierdie meesters goed wat ook ons in die twee Boere republieke wat onafhanklikheid geniet het, se grond te steel.  Ons voorouers het nie die grond gesteel nie en daarvan kan die leiers van Zoeloeland getuig.

Related image

.

In terms of a certain document – the government owns at least 14% of the country, but if you take the Trustlands (old Homelands), Gameparks, Mines and “immigrant” areas, municipalities, provincial areas, bushes, dams, eskom, into consideration, it is much much more.

Parliament is due to hear, but ownership of 8.36-million hectares is unaccounted for – and that is a good question to whom that belongs?

Related image

.

Image result for ingonyama trustland photo south africa

LANDCLAIMS

(fall under CPA legislation)

AND there are much more than this claims as well

Related image

MORE TO FOLLOW SOON

THANK YOU FOR YOUR VISIT
Baie dankie vir u besoek en as u enige bydraes wil lewer is u welkom of ook aan skrywer te skryf by adres:  volksvryheid9@gmail.com

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s