“Pay your electricity” – nothing is for free

Andre de Ruyter is wel nuut in die Eskom besigheid, waar hy al hierdie slegte skuld veral, hier in Suid-Afrika en elders buite ons landsgrense ge-erf het.   Dit maak sy taak nog moeiliker.    Stop die slegte skuld en stem saam, betaal vir jou gebruik.   Die ander probleem is Eskom intern en nie slegte skuld nie, maar die swart bemagtigers wat aangestel is om te werk saam die wat wil werk maar nie in staat of bevoeg is om te werk nie.  Indien persone gelieg het op hul CV’s en onderhoude om vir Eskom te werk, moet hulle die gevolge dra daarvoor, nie die skuld voor ons betalers of bestuur se deure plaas nie.  Die toesighouers wat die aanstellings ongemagtig gedoen het, moet ook die gevolge dra van hul dade.  Dit loop hand aan hand saam met kragvoorsiening.  Eskom is gespesialiseerde besighed, nes ‘n Boer wat voedsel produseer.  Daar moet behoorlike navorsing gedoen word oor aanstelling van bevoegdes en diegene wat lieg om ‘n werk te kry.

Eskom CEO Andre de Ruyter says municipalites and individuals owe Eskom abnout R43bn.

 

*
STOP SWART BEMAGTIGING – DIT IS RASSISTIES, DISKRIMINEREND EN SKEND BLANKES SE MENSEREGTE

Vrae met geen antwoorde sal verkry word en gaan oor slegte skuld.  Hoekom word die munisipaliteite nie betaal nie of hoekom betaal die munisipaliteite dan nie dit wat hulle van belastingbetalers ontvang vir elektrisiteit, nie oor aan Eskom nie en die presiese liggings en lyste van betalers daarmee saam?  Hoeveel van die munisipale gebiede ontvang direk elektrisiteit vanaf Eskom soos in geval van Boere op plase.    Indien die inwoners steeds van krag voorsien as hulle nie betaal nie, is dit slegte skuld.   Van wanneer af word daar lenings deur Eskom aan hierdie nie-betaler-gebruikers gemaak, wat is hulle beter as die betalers?  Of moet hulle nou bepaal hoeveel beurtkrag daar moet wees vir betalers?

Indien alle slegte skuld teruggekry word met rente, sal Eskom weer groei toon en indien alle persone wat nie hul werk kan doen nie, omdat hulle nie gekwalifiseerd is om dit te doen nie, vervang word met gemagtigde persone, sal dit nog beter gaan met Eskom – en dit geld vir alle besighede.  Hou op om swart bemagtiging te voed, dit laat ons sink.

Ons betaal duur vir elektrisiteit en dienste, maar is omdat 80% nie wil betaal nie en dink hulle hoef nie te betaal nie.   Wat ‘n wanopvatting.   Ons almal sukkel om kop bo water te hou, dus, as elkeen betaal, sal krag en dienste goedkoper wees – dit behoort.

Slegte skuld beloop biljoene rand.  Eskom is netso skuldig hieraan omdat hulle dit eerstens toelaat wat dan ons betalers se krag eenvoudig afskakel omdat hulle slegte skuld toelaat.  Daar is massiewe skades aan toerusting en besighede wat hul deure later moet sluit, wat ‘n ongesonde toestand is omrede die wat slegte skuld maak by Eskom, en wat dit ook toelaat om op te hoop.

As belastingbetaler nie erfbelasting betaal nie, word kragtoevoer soos onmiddellik afgesny tensy daar vooraf reelings getref is.   Dus, word die erfbelasting gekoppel in ons stad in Kwazulu-Natal aan voorsiening van elektrisiteit.    Betaal erfbeslasting anders geen elektrisiteit.   Gaan oor op gas of kerslig as dit nie bekostig kan word nie.  Dis juis weens die slegte skuld dat ons so duur betaal vir elektrisiteit.   Hoe vergelyk ons kragprys met 1980 en 1990?

Indien enige persoon by Checkers of  Markhams inloop, voedselware, klere en skoene vat wat hulle nie voor betaal nie en loop, wat gaan met hulle gebeur?   Gaan die sekuriteit staan en toekyk hoe word Checkers en Markhams besteel of gaan hulle die misdadiger dadelik aankeer en toesluit vir ‘n verhoor.   Is dit korrek dat enige persoon by ‘n motorhandelaar kan instap en hom/haarself help met ‘n nuwe Mercedez of 4×4?  Gaan hulle toegelaat word om daaruit te ry sonder die nodige in plek?   Dis nes winkeldiefstal, alles word onder klere geberg waar dit op kamera gesien kan word.

Dieselfde moet geld vir diegene wat krag gebruik en nie daarvoor betaal nie.  Nou hoekom word dit nie ook gedoen as krag gesteel word nie.  Stop hierdie vrygewigheid want lenings word nie betaal nie, dit gaan al 25 jaar so aan.   Hierdie nie-betalers sien hul kom daarmee weg, skuld word afgeskryf en ons betalers moet die prys betaal.

Munisipaliteite ontvang heelwat belastingbetalers se geld en inkomstes spesifiek vir kragverbruik.   Baie munisipaliteite het voorafbetaalde meters en kan nie krag steel nie, maar krag word afgesny.   Dus hoekom moet diegene wat getrou vooraf koop en betaal se krag dan afgesny word, dis nie hulle wat die oorsaak is van beurtkrag nie, is niks anders as bedrog nie.

Eskom beskerm hierdie mense wat krag steel.    Dis die wat so baie krag steel,  selfs die onwettige en wettige immigrante wat so plak, wat die oorsaak is daarvan, want daar word nie regverdig opgetree nie.  Hoekom gaan steel immigrante nie in hul eie lande nie?

Wanbetalers, soos die in Soweto en ander munisipaliteite in die Vrystaat of elders, se krag moet permanent afgesny word, laat hulle gas aankoop en die agterstallige somme geld wat hul skuld delg, afbetaal en dan weer koppel sodra hul op datum betaal is.   Geen bank gee persoonlike lenings as dit nie  betaal kan word nie .   Maar Eskom doen dit.

Daar was ook die slegte skuld van ons buurlande, vir wat moet hulle leen en dit nie terugbetaal nie – hou op krag stuur aan enige .   Daar is duisende luukse huise in Soweto en ook ander plekke maar hulle kry gratis elektrisiteit, skuld aan Eskom wat hulle weet afgeskryf word.  STOP DIT.

Dit is ook diefstal – met die gedurige beurtkrag, steel Eskom elektrisiteit van die betalers sodat die nie-betalers gedra kan word.    Besighede wat so verloor, toerusting wat breek en her aangekoop moet word, is ook ‘n misdaad, waar die regering 15% VAT ontvang hieruit.    Dit moet ook endkry.   Dit val onder korrupsie en is ‘n misdaad.  Dit skend ons betalers se menseregte.

Gee eerder ekstra krag weg aan getroue betalers en veral besighede wat Eskom se hande bo hou en ekstra werk verskaf.   Wanbetalers moet leer om te betaal vir elektrisiteit en nie verwag om alles gratis te kry nie hulle breek ons land totaal en al af.

*
*

*
*

Eskom CEO Andre de Ruyter says municipalites and individuals owe Eskom abnout R43bn.

De Ruyter, who was giving an update on Eskom’s operational performance on 31 January 2020, said its income statement remained under considerable pressure.   “One of the key elements we need to address is effective revenue management.”   Good luck to him.

De Ruyter said at the end of December 2019, arrears debt by municipalities was at R26.8bn including interest, and debt from individual users was around R16.5bn.   Debt of about R43bn owed by municipalities and consumers is rising and remains a huge concern for Eskom.

“I am encouraged by the strategy that our distribution division has implemented since May of last year to enhance revenue collection,” he said. “Since the implementation of this strategy, the payment rate in Soweto, for example, has improved from 12% to 23.9%.

De Ruyter said the improvement in payments was partly due to the fact that some political leaders had publicly stated there was a need for citizens to pay for services they received as there could be no free ride when it came to service delivery.

“We will continue discussions with the government through various formal structures to address the issue of municipal debt, and we will endeavour to find a lasting solution to the problem.    “But it is important as a country that we assert the principle that those who use electricity have to pay for it.”   “We are, of course, stepping up our collective efforts. We do try to ensure that low payment rate areas are individually selected in order to step up payment rates,” he said.

https://www.sowetanlive.co.za/news/south-africa/2020-01-31-those-who-use-electricity-must-pay-for-it-eskom-ceo/?fbclid=IwAR0CPmSIEPS9qIPLdthzvN22oDU3EknvPremzAak4zBpye39EsmP9M8sUqw

 

*

Andre de Ruyter is new to the Eskom business, where he inherited all this bad debt of 25 years, here in South Africa and elsewhere outside our borders. This makes his task even more difficult.    Stop the bad debt and agree, pay for your usage.

The other problem is Eskom internally and not bad debt, but the “B-BBEE” person who was appointed to work with those who want to work but are unable and incompetent to work.

If persons lied on their CV’s and during their interviews to work for Eskom, they must bear the consequences for it, not put the blame in front of our payers’ or management doors or expected salaries or bonuses.     The supervisors who made the unauthorized appointments must also bear the consequences of their actions.

Eskom is a specialized business as a farmer who produces food.   Proper research has to be done on the appointment of competent people and those who lied to find a job and big salary.

*

STOP B-BBEE IT IS RACISM AND DISCRIMINATION AGAINST WHITE PEOPLE

*

There are always lots of Questions with no answers that will be obtained and all those points are about bad debt at Eskom.    Eskom in the first instance is not a bank.   Why are the municipalities not being paid or why are the municipalities not paying what they received from taxpayers for electricity, not to Eskom and the exact locations and lists of payers with it?

How many of the municipal areas and residents receive electricity directly from Eskom as in the case of farmers on farms.   If the residents still provide power by Eskom if they do not pay, it is bad debt.

Since when made Eskom loans available to those millions of non-payer users, that think they are better than the payers? Or should they now determine how much load shedding there should be for the payers?   This is unacceptable and not fair to us, the payers.

And this amounts to billions of debts.    Eskom is not a bank and is just as guilty of this bad debt, because they firstly allow it, which then simply shut down our payers’ power. At the end, there is massive damage to equipment and businesses that will have to close their doors later or at the end of the day, which is an unhealthy situation because of the bad debts to Eskom, which also allow it to accumulate (IN THE PAST).

If the taxpayer does not pay property tax, the power supply is cut off immediately, unless arrangements have been made in advance. Thus, the property tax is linked to electricity supply in our city in Kwazulu-Natal.   Pay property tax otherwise no electricity.   Otherwise, switch to gas or candlelight if it can’t be afforded.

If any person walks into Checkers or Markhams, takes food items, clothes and shoes that they did not pay and walk out with that, what will happen to them? Do the security stand and watch Checkers and Markhams to be robbed or will they immediately arrest the criminal and give them over to the police? Is it correct that any person can go to a car dealer and help him / her with a new Mercedez or 4×4? Will they be allowed to drive out without the necessary paper in place?     It’s like shoplifting, everything is kept under cloths where it can be seen on camera.   We all can see some places that don’t pay, have their lights on, day and night.

The same should apply to those who use power and do not pay for it. Now why not do it when power is stolen. Stop this bad debt loans. Those non-payers see themselves getting away with it, debt is written off and our payers have to pay the price with loadshedding.

There are hundreds of municipalities and a big percentage did not pay their electricity – either it is the municipality or the residents.    And sometimes Municipalities received a lot of taxpayers’ money and income specifically for power consumption. Many municipalities have pre-paid meters and cannot steal power, but power is cut off with loadshedding.   The residents that pay their electricity, did not say to Eskom give out loans to those that did not pay their usage.

Eskom protects those people who steal power and give them “bad debt loans”.  Even some of the illegal and legal immigrants that live here, want electricity for free and steal it.

Those in Soweto and other municipalities in the Free State or elsewhere with the bad debt, must be permanently cut off, let them buy gas and pay off the arrears  and then reconnect as soon as they are paid up to date. No bank gives personal loans if it cannot be paid. But Eskom does.   WHY?

Same happened to the bad debt loans to our neighboring countries, for what should they borrow and not repay – stop sending power to any of them.    There are thousands of luxury homes in Soweto and other places but they get free electricity, debt that they know are written off with loadshedding and an increase to electricity.

Instead, give extra power to loyal payers and especially businesses that hold Eskom’s hands and provide extra employment.   Those that did not pay, need to learn to pay and not expect to get everything for free as they completely break down our country.

If all bad debts are recovered with interest, Eskom will show growth again.    If all people who are unable or incompetent to do their jobs,  because they are not qualified to do so,  be replaced with competent people,  Eskom will do much better – and this applies to all businesses.    Stop feeding black empowerment, it makes us sink.

It is also theft – with the constant load shedding, Eskom steals electricity from the payers so that the non-payers can have their free electricity.    Businesses and companies that lose out with load shedding, equipment broke down and re-purchased are also a crime, where the government received 15% VAT from this type of crime.    It must also end. It falls under corruption and is a crime. This violates our payers’ human rights.   We also have rights.

Our electricity and services are expensive, but are because 80% do not want to pay and think they do not have to pay. What a misconception. We all struggle to stay alive, so if everyone pays, power and services will be cheaper – it should.

 

 

3 gedagtes oor ““Pay your electricity” – nothing is for free”

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s