Krugerdag – 10 Oktober – Kruger Day

 

On the photo it is Paul Kruger with members of his family (including his daughter Elsje Eloff and her family) at Oranjelust, Utrecht, the Netherlands in 1902.      He was the president of the ZAR (old Transvaal) before the British empire annexed the land for themselves.    Kruger Day was first celebrated in 1882, while Paul Kruger was still alive.

Related image

The following year it was officially introduced as a public holiday.  Very later it was changed to “Heroes day” in 1952.   Krugerdag was vanaf 1882 gevier maar is in 1952 deur die Nasionale Party verander na “Heldedag” – myns insiens was hier reeds ‘n deeltjie van ons gekiedenis begin verander met die bewindhebbers van 1948.  Op die foto is Paul Kruger met sy familie in Utrecht afgeneem in 1902 – Oranjelust.

*

The first photo in Utrecht, the Netherlands was published before January 1, 1923 and it is anonymous or pseudonymous due to unknown authorship. It is in the public domain in the United States as well as countries and areas where the copyright terms of anonymous or pseudonymous works are 92 years or less since publication. This applies to the European Union and those countries with a copyright term of 70 years after the work was made available to the public and the author never disclosed their identity.

https://www.wikitree.com/photo/jpg/Kruger-322-7

*
Agtergrond

Voor ons ‘n Unie geword het in 1910 en voor die Britse regering hier kom inmeng het in suidelike Afrika, alle grond geannekseer het spesifiek vir minerale, was daar reeds twee internasionaal erkende onafhanklike Boere republieke.

Soos enige land, het die inwoners van die twee Boere republieke bekendgestaan as Boere.   Daar is twee verskillende “boere”.     Nie almal was landboukundiges en “boere” nie, maar die burgers het hulself so genoem – daarom die “Boererepublieke” genoem.

Inderdaad is die oorloë wat gevolg het, ook bekend as die Anglo Boere oorloë, want Engeland het kom oorlog maak met die Boere repubieke se burgers.  (Anglo staan vir die Britte wat ons binnegeval en afgevat het wat hul nie regmatig toegekom het nie.)

Verder, word dit betwyfel of daar nie iemand is wat weet wie President Paul Kruger was nie – die president van die ou ZAR, een van die erkende onafhanklike Boere republieke.   Die gebiede (buiten die reservate in die “republieke”), was nie grond wat gesteel was nie, maar meestal niemandsland en ook was daar heelwat grondgebiede wat verkry is met onderhandelinge met etniese stamme.

*

Oranjelust, Utrecht,  Netherland was waar Paul Kruger gaan “afsaal” het.

1 villa
*

Thank you to the people of the Netherlands to update us about this house.    Villa Oranjelust is a building full of history in the Netherlands as well.   The ZAR President Paul Krüger even lived there for another year, from 1901 to 1902. The villa was part of an estate on the Maliebaan in Utrecht.
Nowadays it is the only building that is located a bit withdrawn on the main road.    Because of its cultural and historical value, Villa Oranjelust has been restored in consultation with Monumentenzorg Utrecht. That requires precision and consultation. Architects, for example, do not see some details as heritage and, on the contrary, Monuments.
The exterior of the building has not changed. The interior has been completely updated. The biggest task was to reduce the main structure of the villa.   Behind the front door in the middle is the corridor with large spaces on both sides. Halfway through the corridor is the main staircase that connects all office floors and forms the heart of the villa.   Above the stairs the 17th century roof lantern has been restored to its former glory. A roof lamp is a raised glass roof, in line with the stairs, creating a beautiful light.
The interior of Villa Oranjelust is a combination of styles: sleek and contemporary on the one hand, and traditional and classic on the other. For example, the attic was uninhabitable and impassable before the renovation.   Restoring the monumental wooden roof construction and leaving the original beams untouched creates an intriguing interplay with the contemporary glass walls of the office spaces.
The staircase is made of metal and has sleek side walls with classic patterns that refer to the ornaments of the ceilings. The curl-shaped motifs, volutes, were designed using special computer techniques and applied to the side walls. Ceiling ornaments were reduced and modern installations were integrated into a synthesis of old and new.

Villa Oranjelust – Utrecht

*

Dankie aan die regering, instansies en persone betrokke wat hierdie huis as gedenkwaardig beskou en as Monument behou.   Villa Oranjelust is ‘n gebou vol geskiedenis en is in Nederland geleë.      Die  Suid-Afrikaanse president Paul Krüger het selfs nog ‘n jaar daar gewoon, van 1901 tot 1902. Die villa was deel van ‘n landgoed op die Maliebaan in Utrecht.
Deesdae is dit die enigste gebou wat effens onttrek is op die hoofweg.   Vanweë die kulturele en historiese waarde daarvan, is Villa Oranjelust in oorleg met Monumentenzorg Utrecht herstel. Dit vereis noukeurigheid en konsultasie. Argitekte sien byvoorbeeld nie besonderhede as erfenis nie, en inteendeel, Monumente.
Die buitekant van die gebou het nie veel verander nie.   Die binneruim is heeltemal oorbeplan en opgedateer.  Die grootste taak was om die hoofstruktuur van die villa te verminder. Agter die voordeur in die middel is die gang met groot ruimtes aan beide kante. Halfpad deur die gang is die hooftrap wat alle kantoorvloere verbind en die hart van die villa vorm. Bo die trappe is die dak lantern van die 17de eeu tot sy eertydse glorie herstel. ‘n Daklamp is ‘n verhewe glasdak, in lyn met die trappe, wat ‘n pragtige lig skep.
Die binnekant van Villa Oranjelust is ‘n kombinasie van style beplan en uitgevoer: glad en kontemporêr aan die een kant, en tradisioneel en klassiek aan die ander kant. Die soldervertrek was byvoorbeeld onbewoonbaar en onbegaanbaar voor die opknapping. Deur die monumentale houtdakkonstruksie te herstel en die oorspronklike balke onaangeraak te laat, skep dit ‘n interessante samespel met die kontemporêre glasmure van die kantoorruimtes.
Die trap is van metaal en het gladde symure met klassieke patrone wat verwys na die ornamente van die plafonne. Die krulvormige motiewe, voltusse, is met behulp van spesiale rekenaartegnieke ontwerp en op die symure aangebring. Plafon ornamente is verminder en moderne installasies is geïntegreer in ‘n sintese van oud en nuut.

Villa Oranjelust – Utrecht

*

Villa Oranjelust is een gebouw vol historie. De Zuidafrikaanse president Paul Krüger heeft er zelfs nog een jaar gewoond, van 1901 tot 1902. De villa maakte deel uit van een landgoed aan de Maliebaan in Utrecht. Tegenwoordig is het nog het enige gebouw dat iets teruggetrokken aan de doorgaande weg ligt.
Vanwege haar cultuurhistorische waarde is villa Oranjelust in samenspraak met Monumentenzorg Utrecht gerestaureerd. Dat vergt precisie en overleg. Architecten zien sommige details bijvoorbeeld niet als erfgoed en Monumentenzorg juist wel.Het exterieur van het gebouw is niet gewijzigd. Het interieur is volledig vernieuwd. De grootste opgave was om de hoofdstructuur van de villa terug te brengen. Achter de voordeur in het midden loopt nu weer de gang met grote ruimtes aan beide zijden. Halverwege de gang bevindt zich de hoofdtrap die alle kantoorverdiepingen met elkaar verbindt en het hart van de villa vormt. Boven de trap is de 17e eeuwse daklantaarn in ere hersteld. Een daklantaarn is een verhoogd dak van glas, in het verlengde van de trap, waardoor een mooie lichtinval ontstaat.
De trap is in metaal uitgevoerd en heeft strakke zijwanden met klassieke patronen die refereren aan de ornamenten van de plafonds. De krulvormige motieven, voluten, zijn met behulp van speciale computertechnieken ontworpen en in de zijwanden aangebracht.   In een synthese van oud en nieuw werden plafondornamenten teruggebracht en moderne installaties geïntegreerd.

Het interieur van Villa Oranjelust is een combinatie van stijlen: enerzijds strak en eigentijds, anderzijds traditioneel en klassiek. Zo was de zolder voor de renovatie onbewoon- en onbegaanbaar. Door de monumentale houten dakcontructie te restaureren en de originele balken ongemoeid te laten ontspint zich een intrigerend samenspel met de eigentijdse glazen wanden van de kantoorruimtes.

Villa Oranjelust – Utrecht

*

Deze buitenplaats werd voor 1767 gebouwd.    Bij de overdracht In 1767 werd Oranjelust beschreven als een pleziertuin, ontstaan uit twee tuinen en drie warmoezeniershoven. Hierin stonden het huis Oranjelust, een koepel en een oranjerie. Vier jaar later werd het complex weer verkocht.
In 1826 was er een boom- en bloemkwekerij gevestigd. Toen werd er ook een nieuw huis gebouwd, dat 50 jaar later werd verbouwd. Het huis werd vanaf 11 december 1901 tot 14 oktober 1902 bewoond door de Zuidafrikaanse president Paul Krüger. In 1924 werd de Christelijke kweekschool Rehoboth erin ondergebracht. Daarna maakte het deel uit van het kantoorcomplex van Albatros Superfosfaatfabrieken.    Het huis is nu in gebruik als kantoorgebouw.

Image result for 'Oranjelust', Utrecht,

This country estate was built before 1767. At the transfer In 1767, Oranjelust was described as a pleasure garden, created from two gardens and three warm-veil courts. It contained the Oranjelust house, a dome and an orangery. Four years later the complex was sold again.
In 1826 a tree and flower nursery was established. Then a new house was built, which was rebuilt 50 years later. The house was inhabited from December 11, 1901 to October 14, 1902 by South African President Paul Krüger.    In 1924, the Rehoboth Christian Culture School was housed there. Then it was part of the office complex of Albatros Superphosphate Factories. The house is now used as an office building.

*

Hierdie landgoed is voor 1767 gebou. Met die oordrag In 1767 word Oranjelust beskryf as ‘n plesiertuin, geskep uit twee tuine en drie warm gevierde howe. Dit bevat die Oranjelust-huis, ‘n koepel en ‘n oranje. Vier jaar later is die kompleks weer verkoop.
In 1826 word ‘n boomkwekery en boomkwekery opgerig.

Daarna is ‘n nuwe huis gebou wat 50 jaar later herbou is. Die huis is bewoon van 11 Desember 1901 tot 14 Oktober 1902 deur die Suid-Afrikaanse president Paul Krüger. In 1924 word die Rehoboth Christian Culture School daar gehuisves. Toe was dit deel van die kantoorkompleks van Albatros Superfosfaatfabrieke. Die huis word nou as kantoorgebou gebruik.

*

De Maliebaan – boomryk

http://historie.hsmarnix.nl/1950/Oranjelust-2002.htm

*

Dat Paul Krüger enige tijd in Oranjelust woonde, wordt in 2002 niet aangegeven bij of op Oranjelust. Wel is er een plaquette waarop staat dat de eerste steen gelegd is op 23 maart 1826 door Catharina Johanna Wilhelmina Adriana de Vree.

Image result for gezina Gezina Susanna Frederika Wilhelmina du plessis

** **

Op see – Paul Kruger

Op die Gelderland – Paul Kruger

*

Sy tyd in die vreemde

Paul Kruger se dae in die vreemde – 10 Oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s Oranjelust
(1900/1910 – 1960 – 2002)

 

Een gedagte oor “Krugerdag – 10 Oktober – Kruger Day”

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s