Front Nasionaal Verkiesingsmanifes 8 Mei 2019

Die politieke party, Front Nasonaal se Verkiesingsmanifes van 8 Mei 2019 is op 6 April 2019 te Pretoria en Paarl vrygestel.
*
FRONT NASIONAAL VERKIESINGSMANIFES, 8 MEI 2019.

1.   Agtergrond:   Waarom is Front Nasionaal (“FN”) in 2013 gestig en wat is sy kern-doelwit?
2.   Die MANDAAT wat Front Nasonaal op 8 Mei 2019 van die kiesers vra en ondernemings ten opsigte daarvan.

Image may contain: one or more people and text

FRONT NASIONAAL VERKIESINGSMANIFES, 8 MEI 2019.

1. AGTERGROND: WAAROM IS FRONT NASIONAAL (“FN”) IN 2013 GESTIG EN WAT IS SY KERN-DOELWIT?

Nadat die Nasionale Party in Februarie 1990 die terroriste-organisasies ontban het en Nelson Mandela en ander leiers van die ontbanne organisasies onvoorwaardelik vrygelaat het, is daar spoedeisiend deur die Nasionale Party voortgegaan om Suid-Afrika saam met die ses selfregerende, en vier onafhanklike volkstate van tien inheemse volke wat in terme van die beleid van apartheid geskep is, te omskep in ʼn eenheidstaat onder ʼn kommunistiese ANC regering.

Die tussentydse grondwet, Wet 200 van 1993, is onder andere vir daardie doel deur die Nasionale Party en hul meelopers deur die parlement geforseer in stryd met hul verkiesingsbeloftes aan die blanke kiesers in 1987 en weer in 1989.

Die referendum in Maart 1992 het slegs aangedui dat die meerderheid blanke kiesers ten gunste van onderhandeling oor ʼn nuwe grondwetlike bedeling was. Dit was geen vraag oor die prysgawe van die Afrikanervolk se selfbeskikkingsreg, oftewel sy reg om oor homself in sy eie staat te regeer nie.

Toe dit gedurende die onderhandelings by CODESA duidelik word dat die Nasionale Party, die ANC / Kommunistiese Party en ander linkse partye die Afrikanervolk en die ander inheemse volke se selfbeskikking wou ontneem en alle teenstand uit hul pad wou vee, is die Afrikaner Volksfront (“AVF”), bestaande uit die Amptelike Opposisie in die Volksraad, die Konserwatiewe Party, en al die grootste Afrikanerorganisasies in Suid-Afrika gestig om dit te probeer verhoed.

Gesamentlike verset deur alle vryheidsliewende inheemse volke teen hierdie aggressiewe benadering was ook noodsaaklik. Vir daardie doel is ʼn alliansie genaamd COSAG (“Concerned South African Group”) deur die AVF, Konserwatiewe Party, die regerings van die Republieke van Bophuthatswana en Ciskei, die regering van KwaZulu en ander kleiner partye en organisasies tot stand gebring.

Verskeie verset-aksies is deur die AVF geloods teen die linkses se voorgenome aantasting van die betrokke volke se selfbeskikkingsreg. Die hoof van die Direktoraat van generaals van die AVF, wat hierdie verset moes beplan en lei, was die afgetrede generaal Constand Viljoen.

Die AVF se hoogste gesagsliggaam, die Afrikaner Volksfrontraad, het konsekwent die standpunt gehandhaaf dat die Afrikanervolk nie aan die beoogde een-mens –een-stem verkiesing wat die NP/ANC/Kommunistiese Party en ander linkses in ʼn unitêre Suid-Afrika op 27 April 1994 wou hou, sou deelneem nie, tensy daar deur die onderhandelaars by CODESA afgehandelde voorsiening gemaak is vir die selfbeskikking van die Afrikanervolk in sy eie volkstaat.

Op volksvergaderings wat dwarsdeur Suid-Afrika in dorpe en stede deur die AVF gehou is, het honderdduisende blanke kiesers daardie mandaat vir die volkstaat met byna geen teenstemme aan die AVF gegee nadat die Nasionale Party regering blanke tussen-verkiesings verbied het in ʼn poging om vir die wêreld weg te steek dat die party besig was om die ondersteuning van die meerderheid blanke kiesers in die land te verloor. Verskeie verset-aksies is op grond daarvan deur die AVF en Konserwatiewe Party uitgevoer. Op een so ʼn volksvergadering in Bloemfontien het generaal Viljoen die skare Afrikaners die versekering gegee dat die Direktoraat van generaals bereid was om enige offer te bring wat nodig sou wees vir die behoud van die vryheid van die Afrikanervolk.
Maar op 1 Maart 1994 is die “Vryheidsfront” politieke party deur dieselfde generaal Viljoen, wat die verset-aksies van die AVF uit hoofde van sy posbeskrywing in die AVF moes beplan en lei, en ʼn groep parlementslede van die Konserwatiewe Party, waaronder die twee Mulder-broers, doktore Pieter en Cornè Mulder, en meneer Pieter Groenewald, gestig. Dit was toe reeds bekend dat die een-mens-een-stem verkiesing, waarop deur die NP/ANC/Kommunistiese Party en ander linkses by CODESA ooreengekom is, op 27 April 1994 sou plaasvind.

Die stigting van die Vryheidsfront het plaasgevind midde-in dieselfde tyd toe die ANC en ander linkses begin het om die regerings van die swart volkstate stelselmatig met ondermynende bedrywighede te destabiliseer en daardie regerings omver te werp asook massiewe intimidasie-veldtogte in Suid-Afrika teen teenstanders van die nuwe grondwetlike bedeling te loods. Die NP, wat toe reeds op 23 November 1993 met Wet 151 van 1993 ʼn oorgangsregering geskep het, saam met die rewolusionêre ANC en ander, genaamd “die Uitvoerende Oorgangsraad”, het geen poging aangewend om hierdie aanslag teen die vryheidsliewende volke te help teengaan nie. Inteendeel. Vernietiging van die swart volkstate en die politieke ontmagtiging van die Afrikanervolk was deel van die nuwe grondwetlike bedeling wat die NP saam met die ANC en ander linkses in Suid-Afrika tot stand wou bring.

Vroeg in Maart 1994, enkele dae nà die stigting van die Vryheidsfront, kon die AVF, sonder die nodige toepaslike wapens wat vooraf deur generaal Viljoen met die Bophuthatswana weermag vir die AVF gereël sou word, nie die omverwerping van die regering van die Republiek Bophuthatswana help verhoed nie.

Daarna het die Vryheidsfront , op 23 April 1994 onder leiding van generaal Viljoen ʼn skriftelike ooreenkoms met die ANC en die Nasionale Party/regering van Suid-Afrika aangegaan in terme waarvan die Vryheidsfront die nuwe grondwetlike bedeling aanvaar het. Die Vryheidsfront het ter verdediging van hierdie stap aan Afrikaner-kiesers die versekering gegee dat hulle nà afloop van die een-mens-een-stem verkiesing op 27 April 1994 vir die Afrikanervolk ʼn volkstaat sou verkry deur middel van onderhandeling met die verwagte ANC-regering, met behulp van die navorsing van ʼn liggaam genaamd die “Volkstaatraad” wat ingevolge die ooreenkoms geskep sou word.

Volgens die Vryheidsfront sou dit hul “strategiese alternatief” wees in plaas van voortgesette Afrikaner-volksverset teen die volk se onderwerping aan die nuwe grondwetlike bedeling.

(Dit sou ook natuurlik behels dat dienende parlementslede van die Konserwatiewe Party wat sedert 1 Maart 1994 lede van die Vryheidsfront sou word en daarna in die en-mens-een-stem verkiesing proporsioneel verkies sou word, hul werk as parlementslede kon behou).

Honderde duisende blanke kiesers het hierdie “strategiese alternatief” geglo omdat hulle aanvaar het dat die leiers van die Vryheidsfront die kennis, ervaring en integriteit gehad het om hul belofte van ʼn volkstaat na te kom.

Op 27 April 1994 het die Vryheidsfront toe aan die een-mens –een-stem verkiesing in terme van die nuwe, linkse grondwet deelgeneem. Dit is gedoen ten spyte van die teenkanting van die meerderheid lede van die hoogste gesagsliggame van Afrikaner Volksfront en die bestaande behoudende Afrikaner-politieke partye op daardie tydstip.
Vroeg in die nuwe millennium het die leier van die Konserwatiewe Party, doktor Ferdi Hartzenberg, en sekere lede van die Konserwatiewe Party ten spyte van sterk interne teenkanting, besluit om by die Vryheidsfront aan te sluit. Saam met ander is hulle toe in die Vryheidsfront opgeneem en is die Vryheidsfront herdoop na die huidige “Vryheidsfront Plus”.

Die Volkstaatraad is op 26 Mei 1994 kragtens die Wet op die Volkstaatraad, No 30 van 1994 ingestel. Die lede van die Volkstaatraad het verskeie stukke navorsing , asook verslae geproduseer. Op 30 April 2001 is die Volkstaatraad al ontbind en die geldingstyd van die genoemde wet in terme waarvan die Volkstaatraad ingestel is, het op dieselfde dag verval.

Van die beloftes van die Vryheidsfront en Vryheidsfront Plus oor die verkryging ʼn volkstaat vir die Afrikanervolk deur onderhandeling met die ANC-regering en met behulp van die Volkstaatraad, het daar tot vandag, 25 jaar later, nog niks gekom nie.
Die Vryheidsfront Plus , soos hy nou heet, het daarenteen sedert 1994 algaande links beweeg in die politieke spektrum.

Om hierdie rede was dit teen 2013 NOODSAAKLIK om Front Nasionaal te stig as nuwe politieke volksfront vir die Afrikanervolk en vir alle nie-Afrikaanssprekende Suid-Afrikaners van Europese afkoms wat hulself met die Afrikanervolk assosieer.
Die Vryheidsfront Plus het nou bloot nog een van die “reënboog-nasie” politieke partye in kommunistiese Suid-Afrika geword en is nou openlik nie meer die politieke voertuig vir die selfbeskikking vir Afrikaners en anderstalige Suid-Afrikaners van Europese afkoms wat hul met die Afrikanervolk assosieer nie.

Front Nasionaal eis dat aan ons Volkeregtelike reg op selfbeskikking staatkundige beslag gegee word deur die skepping van ʼn volkstaat vir ons volk waarin ons daardie reg kan uitoefen, vry van oorheersing deur ʼn volksvreemde, misdaad-deurtrekte, kommunistiese regime, anti-blanke rassiste, onproduktiewe, destruktiewe, kultuurlose rewolusionêres of enige ander opponent van ons selfbeskikkingsreg.

Ons gun ook volle selfbeskikking vir alle ander vryheidsliewende volke en sal hulle in hul strewe daartoe ondersteun.   Onder die nuwe grondwetlike bedeling sedert 1994 –

* word die Christelik- godsdienstige onderbou van die Afrikanervolk ondermyn deur wetgewing en hofuitsprake wat voorskrifte van die Christelike godsdiens, en kerke se reg om dit te verkondig en voor te skryf aan hul lidmate, as onwettig te brandmerk.

* is institusionele rassistiese diskriminasie op die arbeidsterrein en saketerrein teen alle nie-swartvellige Suid-Afrikaners, veral teen manlike Afrikaners, aggressief ingestel en afgedwing, met gevolglike radikale verarming van ligvellige mense, veral Afrikaners;

* word die Afrikaanse taal in die onderwys, sake-wêreld, sportwêreld, en selfs in die howe deur die kommunistiese ANC-regering en sy meelopers onderdruk;

* is die kommunistiese ANC-regering nou besig met ʼn onwettige rassistiese projek om die eiendom van ligvellige Suid-Afrikaners te onteien sonder om vergoeding aan die ligvellige eienaars te betaal, en die eiendom daarna aan swartvellige Suid-Afrikaners toe te ken.

* het wet en orde verval en het die grootste gemeenskaplike emosie van die Suid-Afrikaanse bevolking vrees vir die misdaadgolf in die land geword;

* het chaos op die arbeidsterrein ingetree weens duisende ontwrigtende arbeidsoptredes deur vakbonde, met gevolglike verlies van honderde biljoene Rand,

* het massiewe korrupsie en wanbestuur van belastingbetalersgeld deur die regering op alle vlakke, en die afwesigheid van effektiewe optrede daarteen, die grootste kenmerk van die kommunistiese ANC-regering geword;

* het die gebrek aan onderhoud van die staat se infrastruktuur soos paaie, spoorlyne, kragvoorsieningsinstallasies, parke, begraafplase, monumente en selfs minstens een nasionale lughawe, tot ʼn kritieke vlak gedaal;

* het openbare dienste soos gesondheidsdienste, welsynsdienste, opvoedkundige dienste, elektrisiteitsvoorsiening, watervoorsiening, riool-afvoer en riool-verwerking, telekommunikasie-dienste en posdienste erg agteruit gegaan;

* word regterlike beamptes al jarelank nie meer uitsluitlik op grond van hul kennis, ervaring en goeie karakter aangestel nie, maar word ras-en geslagkwotas by die aanstellings toegepas;

* is die hele Suid-Afrikaanse regsprofessie op 1 November 2018 deur wetgewing onder toesig van ʼn beheerliggaam gestel wat volgens streng rasse-en geslagkwotas verkies is en wat ʼn swartvellige meerderheid in die beheerliggaam verseker. 

Daar bly steeds slegs een werkbare opsie om die toekoms van die afrikanervolk effektief te beskerm :

AFSKEIDING VAN HIERDIE DODELIK-SIEK MOEDERSTAAT EN SELFBESKIKKING IN ʼn EIE AFRIKANER-VOLKSTAAT!

*

2. DIE MANDAAT WAT FRONT NASIONAAL OP 8 MEI 2019 VAN DIE KIESERS VRA, EN ONDERNEMINGS TEN OPSIGTE DAARVAN

In die lig van die bogemelde agtergrond vra Front Nasionaal in hierdie verkiesing van die Afrikaner-kiesers van Suid-Afrika en die anderstalige Suid-Afrikaanse kiesers van Europese afkoms wat hul met die Afrikanervolk assosieer, die volgende mandaat:

1. Die skepping van ʼn soewereine volkstaat vir die Afrikanervolk en alle nie-Afrikaanssprekende Suid –Afrikaners van Europese afkoms wat hul met die Afrikanervolk assosieer.

Die skepping van ʼn afsonderlike volkstaat vir ons mense is noodsaaklik.

Dit is die enigste wyse waarop ons self kan sorg vir die uitlewing van ons kultuur, waarvan ons geloof ʼn hoeksteen is, en die vryheid, voorspoed en veiligheid van ons mense kan verseker.

Dit is vantevore vir swart inheemse volke in hierdie land gedoen en dit kan nou gedoen word vir die Afrikanervolk en sy kultuurgenote van Europese afkoms.

Ons het die nodige kundigheid, ervaring en integriteit onder ons lede en ondersteuners om dit stap-vir-stap tot verwesenliking te bring. Dit sal geen oornag-kitsproses wees nie, maar ons sal ons voltyds met alle middele tot ons beskikking in terme van die Volkereg aan hierdie taak wy.

Wetgewing sal na dringende onderhandeling met die regering deur ons parlementslede ingedien word om vir die wetlike proses waardeur die Afrikaner-selfbeskikking ewolusionêr implimenteer word, voorsiening te maak. Dit sal insluit die onmiddellike onderhandeling vir reservering van voldoende opvoedkundige instellings op primêre, sekondêre en tersiêre vlak in elke provinsie, waar die onderrigtaal slegs Afrikaans sal wees.

Terselfdertyd sal ons die voorgenome onteiening van bates sonder vergoeding teenstaan in elke plaaslike en internasionale regsforum tot ons beskikking. Enige poging van die regering sedert 1994 om op enige wyse die bestaande eiendomspatroon van onroerende goedere in Suid-Afrika deur Afrikaners of enige anderstalige Suid-Afrikaners van Europese afkoms wat met die Afrikanservolk assosieer, te verander of die geldige historiese aansprake van die genoemdes op enige grondgebiede te verydel, sal nie in enige toekomstige onderhandelings oor die volkstaat as geldig erken word nie.

Bestaande en nuwe instellings sal ingespan word om by te dra tot die neem van die vereiste regstappe na selfbeskikking .

Daar sal vanuit die staanspoor met alle belanghebbede entiteite hier plaaslik, en internasionaal, onderhandel word om begrip van, en ondersteuning vir, die skepping van die volkstaat te verseker.

Gereelde terugrapportering sal aan die ondersteuners van die volkstaat-projek gelewer word.

2. Veiligheid.

Ons sal onmiddellik stappe neem om die wetstoepassing en beveiliging van die bevolking in Suid-Afrika te verbeter deur die volgende maatreëls:

2.1 Indiening van konsepwetgewing wat wetsgehoorsame Suid-Afrikaners se persoonlike veiligheid en en hul besittings beter sal beskerm.

In hierdie verband sal FN onder andere onmiddellik die volgende wysigingswette by die parlement indien:

2.1.1 ʼn Wysigingswetsontwerp van die Strafproseswet wat aan alle privaat persone die bevoegdheid sal verleen om ʼn duidelik hoorbare waarskuwing aan enige persoon wat eiendom wat nie laasgenoemde persoon se eiendom is nie, beskadig, te gee om sodanige beskadiging te staak, en indien sodanige ander persoon nie onmiddellik daaraan gehoor gee nie,sodanige geweld teen hom of haar toe te pas as wat redelikerwys nodig is om hom of haar fisiese vermoë om met die beskadiging voort te gaan, te neutraliseer, sonder enige verpligting om laasgenoemde persoon te probeer arresteer.

2.1.2 ʼn Wysigingswetsontwerp van die Strafproseswet wat bepaal dat vir doeleindes van die toepassing van dodelike geweld soos bedoel in artikel 49 (1)(c) van die Strafproseswet, dit regtens weerlegbaar vermoed word dat enige persoon wat onwettig by enige huis of ander woonplek inbreek, vir die tydperk van sy/haar aanwesigheid in die woonplek ʼn bedreiging van die lewe van die aanwesige wettige bewoners van sodanige woonplek is en daar gevolglik op daardie basis in noodweer deur enige aanwesige wettige bewoner teen die inbreker opgetree mag word.

2.2 Stig en ondersteuning van gemeenskapsveiligheid strukture.

Ons sal ons onmiddellik vir die heraktivering van die kommando-stelsel in plattelandse gebiede beywer en die stigting van bykomstige gemeenskapsveiligheidstrukture ondersteun.

3. Ekonomie.

Doelwit

Front Nasionaal stel dit ten doel dat daar ‘n gesonde ekonomie, waarin individue, entrepreneurs en maatskappye binne ‘n stabiele en veilige omgewing rykdom en welvaart kan skep, deel van die staat moet wees.

Rasionaal
In die moderne staat, wat sy plek in die globale ekonomie moet oopveg en behou, is die grondslag vir ekonomiese groei die vermoë van sy burgers om hulle eie welvaart en rykdom te skep van kardinale belang. Front Nasionaal sien nie die staat se rol as inisieerder of waghond van ekonomiese groei nie. Die staat se primêre taak is om die openbare orde en sttastabiliteit te verseker en ‘n omgewing te skep waarin sy burgers finansiële welvaart kan skep, wat tot voordeel van die makro ekonomie strek.

Dus volg die Party ‘n beleid van ‘n markgerigte ekonomie waarin die normale markkragte en nasionale produktiwiteit die waarde sal bepaal. Om dit te bereik is dit nodig vir die staat om die onderliggende beginsels en fondamente in plek te sit, waarin die burger sonder onnodige staatsinmenging kan gedy en welvaart skep.

Die beginsel is hoofsaaklik: Hoe meer welvaart die burger skep, hoe meer welvaart geniet die staat. Verder is die beginsels en fondamente soos volg:

a) Die effektiewe beheer van die geldvoorraad
b) Bestuur van inflasionêre faktore, waar nodig
c) Beskerming van plaaslike produsente en diensverskaffers waar nodig
d) Aanmoediging en meriete befondsing van navorsing en ontwikkeling
e) Sektor en Industrie regulering deur die privaatsektor, en waar versoek, deur wetegwing
f) Die handhawing van, en hulp met internasionale verhoudinge en vestiging van internasionale handelsvennote en markte
g) Afskaffing van beperkende groeimaatreëls
h) Regverdige belastingheffings
i) Effektiewe bekamping van misdaad
j) Die skep van, en instandhouding van ‘n kwaliteit onafhanklike regbank en regstelsel
k) ‘n Effektiewe en kwaliteit onderwysstelsel wat die nodige werksmag en kundiges kan oplewer
l) ‘n Effektiewe vervoerstelsel
m) Die voorsiening van die nodige energie vereistes
n) Die skep van en onderhoud van infrastruktuur en basiese dienste
o) Die skep van ‘n bestuurbare arbeidsomgewing

*

Front Nasionaal sal wysigingswetsontwerpe indien ten einde alle faktore wat die bogenoemde doelwit en beginsels teenwerk, soos BBBEE en regstellende aksie, af te skaf of uit te skakel ten einde die Afrikanervolk se ekonomiese welstand te alle tye te herstel en te beskerm.

4. Basis van Front Nasionaal se deelname aan die parlementêre proses in Suid-Afrika.

Die huidige grondwetlike bestel waarin ons ons bevind, is nie gegrond op die selfbeskikking van enige indiwiduele volk nie, maar op die wil van ʼn kunsmatig geskape sameflansing van volke in ʼn enkele staat. Front Nasionaal sal gevolglik met ons volkgerigte politieke agenda geensins enige realistiese kans staan om die regering van Suid-Afrika oor te neem nie. Nogtans sal ons in ons deelname aan die politieke prosesse van die unitêre Suid-Afrika op elke terrein volgens ons beginsels as ʼn Christelike volksgerigte politieke party in die beste belang van ʼn beskaafde Suid-Afrika handel.
Ons sal in ons deelname aan die politieke aktiwiteite in hierdie moederstaat, Suid-Afrika, volgens dieselfde gesonde beleidstandpunte handel as wat ons uiteindelik in die Afrikaner-volkstaat sal wil implementeer.

Ten einde ons benadering tot spesifieke afdelings van die Suid Afrikaanse staatshuishouding te verstaan in hierdie fase voor die vestiging van ons volkstaat, kan dus na ons Beleidsmanifes verwys word.

***

https://www.frontnasionaalsa.co.za/wie-is-front-nasionaal/beleid/

Advertisements

4 gedagtes oor “Front Nasionaal Verkiesingsmanifes 8 Mei 2019”

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s