Ivermectin – Dr Odendaal

Ivermectin’s potential as an effective remedy against COVID-19 is currently being debated worldwide, with experts divided on the use of the agent in humans. In South Africa it is only registered for use in animals.   Various docters are using this against and to stop the virus.
Die potensiaal van Ivermektien as doeltreffende teenmiddel vir COVID-19 word tans wêreldwyd gedebatteer, met kenners wat verdeeld is oor menslike gebruik van dié middel, wat in Suid-Afrika slegs vir diere geregistreer is.    Dit is in heelwat Afrika lande en ander kontinente vir menslike gebruik geregistreer en selfs in Amerika en Australië met welslae getoets.

Ivomec Ivermectin Cattle Swine Goat Dewormer Merial/ Size (10/100/200  ml)|Houses, Kennels & Pens| - AliExpress

*

V-Net (Veterinarian Network)

Founder and director of Veterinarian Network (V-Net). V-Net is a group of independently owned, pro-active South African veterinary practices that work together to develop a new standard in the provision of planned livestock health and production services.

*

History of ivermectin

The development of ivermectin was one of the biggest breakthroughs in animal health. Research commenced in the 1970s and the product was released in the 1980s. It was the first remedy to counteract both internal and external parasites – it specifically targets roundworms and blood-sucking external parasites such as blue ticks and itch mites. It was a remarkable development at the time.

It has also become the most widely used product for livestock in the world. Around 40 different brands are currently available and it still represents the largest category in the animal health market. It was initially earmarked for cattle, but its use eventually also included sheep, pigs, game and even pets. The product, however, is toxic for certain dog breeds.

The agent’s efficacy against parasites has always been the main focus. In the 1980s, for example, the company that developed ivermectin conducted research into the product’s usefulness in terms of solving human health problems in Africa. It has been widely used in tropical Africa to successfully treat diseases such as river blindness and elephantiasis. Even so, the product remains unregistered for use in humans in most parts of the world.

Promising research

Much work has been done over the past ten years regarding the antiviral effect of ivermectin. This makes for exciting research, as no broad-spectrum antiviral agent currently exists in the animal health market. Antibiotics are used as a remedy for bacteria, but vaccines are the only agent available for viral diseases. Timeous vaccination of animals is therefore the only available treatment option.

Veterinarians encounter a variety of viral diseases every day and currently approximately 30 vaccines against a number of viruses are available for adult animals. Yet there are some diseases for which no vaccine or treatment exists. One such disease is malignant catarrhal fever (snotsiekte), which is transmitted by blue or black wildebeest to cattle. If malignant catarrhal fever occurs in a herd and the first few animals die, one can safely assume that more deaths will follow and that nothing can be done to stop it.

According to several research papers, ivermectin contains a molecule that is effective against bovine herpesvirus 1. This is a thrilling discovery as malignant catarrhal fever is caused by a herpesvirus and is therefore closely related. However, further tests are needed to determine the product’s efficacy as a broad-spectrum antiviral agent.

Ivermectin poisoning

Ivermectin is 100% safe for use in humans and animals, provided that it does not reach the brain. A normal, active and intact blood-brain barrier promotes the safety of the product. If it does reach the brain, however, it will lead to paralysis and eventually death.

Cases of ivermectin poisoning do occur, but the reasons behind these cases are very specific. Some of the most important are:

  • Where starved and emaciated animals are treated. The molecule binds to fat and if no fat is left in the body, the only other fatty tissue to target is found in the brain.
  • Overdosing. This is most common in sheep as the dose for cattle is often given to sheep.
  • Where animals ingested poisonous plants. South Africa has numerous poisonous plants that animals can process at a low level. As with ivermectin, however, the toxins must never reach the brain. The blood-brain barrier drives these toxins out, but when a second toxin such as ivermectin (always remember that it is a toxin) is added to the mix, it passes through the blood-brain barrier as both substances cannot be counteracted.

Solution to the pandemic?

Opinions on the use of ivermectin as an agent against the coronavirus abound. One question that is increasingly being raised is why a product that has been extensively used by people in Africa, cannot be used now?

In my experience, what I see in the field is reality. According to feedback received from various sources, ivermectin shows a real, actual clinical response against the coronavirus. Registering the product for human use, in my opinion, must therefore be actively pursued without delay.

The safety of the product has already been tested: Since the 1980s more than two billion doses have been used by people. In terms of effectiveness, there is data from around the globe that can be assessed.

I believe ivermectin’s broad-spectrum antiviral effect can play a significant role in the pandemic and, if the opportunity presents itself, the authorities should do everything in their power to register this agent for use in humans as soon as possible.

For more information, send an email to Dr Danie Odendaal at vnet@absamail.co.za. – Dr Danie Odendaal, director, Veterinarian Network

https://www.agriorbit.com/ivermectin-safe-for-animals-and-humans/

*

Geskiedenis van ivermektien

Die ontwikkeling van ivermektien was een van grootste deurbrake ooit in dieregesondheid. Navorsing daaroor is in die 1970’s gedoen en die produk is in die 1980’s vrygestel. Dit was die eerste middel wat vir inwendige sowel as uitwendige parasiete gewerk het – dit teiken spesifiek rondewurms en enige bloedsuiende, uitwendige parasiete soos bloubosluise en skurftemyte. Dit was ’n ongelooflike ontwikkeling vir daardie tyd.

Dit het ook die enkel grootste produk in die wêreld geword vir gebruik in vee. Daar is vandag ongeveer 40 verskillende handelsname beskikbaar en dit is steeds die grootste kategorie in die dieregesondheidsmark. Dit is aanvanklik eers in beeste gebruik, maar is later uitgebrei om skape, varke, wild en selfs troeteldiere in te sluit. Daar is wel spesifieke honderasse waarvoor dit giftig is.

Die fokus was nog al die jare op dié middel se werking teen parasiete. In die 1980’s, byvoorbeeld, het die maatskappy wat ivermektien ontwikkel het, navorsing gedoen oor hoe die produk in Afrika aangewend kon word om menslike gesondheidsprobleme op te los. In tropiese dele van Afrika is dit op groot skaal gebruik om siektes soos rivierblindheid en olifantsiekte suksesvol te behandel. Die produk is egter in meeste dele van die wêreld nié vir menslike gebruik geregistreer nie.

Navorsing lyk belowend

Daar is die afgelope tien jaar baie werk rondom die antivirale effek van ivermektien gedoen. Die navorsing is opwindend omdat daar nie tans ’n breëspektrum antivirale middel in die dieregesondheidsmark is nie. Antibiotika word as ’n teenmiddel vir bakterieë gebruik, maar vir virussiektes is daar slegs entstowwe. Daar is dus geen ander behandelingsopsie as om diere vooraf in te ent nie.

Veeartse werk op ’n daaglikse basis met ’n verskeidenheid virussiektes en daar is sowat 30 entstowwe vir volwasse diere teen verskillende virusse. Tog is daar ’n paar siektes waarvoor daar geen entstowwe of behandelings is nie. ’n Voorbeeld is snotsiekte in beeste, wat vanaf blou- of swartwildebeeste oorgedra word. As snotsiekte in ’n kudde voorkom en die eerste paar beeste vrek, word aanvaar dat meer diere gaan vrek en dat niks daaraan gedoen kan word nie.

Heelwat navorsingstukke toon dat ’n molekule in ivermektien doeltreffend is teen beesherpesvirus-1. Dít is ’n opwindende ontdekking, want snotsiekte is ook ’n herpesvirus en is dus nabyverwant. Verdere toetse is egter nodig om die produk se doeltreffendheid as breëspektrum antivirale middel te bepaal.

Ivermektienvergiftiging

Ivermektien is 100% veilig vir mens en dier, mits dit nie die brein bereik nie. Waar die bloedbreinskans normaal, aktief en in plek is, is die produk veilig. Indien dit wel die brein bereik sal dit verlamming en uiteindelik die dood veroorsaak.

Gevalle van ivermektienvergiftiging kom wel voor. Daar is in die meeste gevalle egter baie spesifieke redes daarvoor. Van die belangrikste is:

  • Waar diere wat totaal uitgehonger en vermaer is, behandel word. Die molekule bind aan die vet en as daar nie vet in die liggaam is nie, dan is die enigste vet wat oorbly in die brein.
  • Oordosering. Dit is meer algemeen by skape – die dosis vir beeste word dikwels vir skape gegee.
  • Waar diere gifplante ingeneem het. Daar is verskeie giftige plante in Suid-Afrika wat teen ’n lae vlak deur diere verwerk kan word. Nes met ivermektien, moet daardie gifstowwe egter nie die brein bereik nie. Die bloedbreinskans pomp dié gifstowwe uit, maar as ’n tweede gifstof soos ivermektien (moet nooit vergeet dat dit ’n gifstof is nie) bygevoeg word, beweeg dit deur die bloedbreinskans omdat albei stowwe nie teëgewerk kan word nie.

Oplossing vir die pandemie?

Daar is verskeie opinies oor die gebruik van ivermektien as teenvoeter vir die koronavirus. ’n Vraag wat toenemend gevra word is, indien daar ’n produk beskikbaar is wat reeds wyd in Afrika deur mense gebruik is, waarom ons dit nie kan gebruik nie?

My ervaring is dat dít wat ek in die veld sien, die werklikheid is. Die terugvoer wat uit verskeie oorde ontvang word is dat ivermektien ’n werklike kliniese respons teen die virus toon. Myns insiens moet daar dus vinnig en aktief na die registrasie van die produk vir menslike gebruik gekyk word.

Die veiligheidswerk is reeds gedoen: Daar is sedert die 1980’s al meer as twee miljard dosisse deur mense gebruik. Wat doeltreffendheid betref, kan daar na data van regoor die wêreld gekyk word.

Ek glo ivermektien se breëspektrum antivirale effek kan ’n wesenlike rol in die pandemie speel en indien daar enigsins ’n geleentheid is, moet plaaslike owerhede alles in hul vermoë doen om dié middel spoedig vir menslike gebruik te registreer.

Vir meer inligting, stuur ’n epos aan dr Danie Odendaal by vnet@absamail.co.za. – Dr Danie Odendaal, direkteur, Veearts Netwerk

Ivermektien: Veilig vir dier én mens?

*

Met dank aan die skrywer (Dr Danie Odendaal) rakende Ivermektien.

Moet nooit die navorsing en selfs suksesverhale van ons eie mense in Suid-Afrika onderskat nie.   Die middel is al vir jare ingebruik en word reeds ook in ander lande gebruik.   Ook op mense – dis in ander lande in 1987 geregistreer vir menslike gebruik en word vir verskillende siektestoestande in Afrika aangewend.

Australië gebruik dit al ‘n geruime tyd. Medical Director Professor Thomas Borody, wat dit ook kombineer met ander produkte vir beter beheer.    Read more about what is happening in Australia.

Zinc – Ivermectin – Doxycycline – virus

It was also said Ivermectin has a good safety profile and in fact the WHO says in a report ‘Mass treatment with ivermectin: an underutilized public health strategy’. Some of the medical professionals already using it as a preventative therapy themselves. It is time to capitalize on the full public health potential of ivermectin” as an anti-parasitic.

[https://www.who.int/bulletin/volumes/82/8/editorial30804html/en/]

*

Refer also to videos of Dr Hansen

https://www.youtube.com/watch?v=6Thfq47Hfvs

 

*
*
*

Another doctor, Dr Andrew HIll – article mentioned about various studies in different countries with success.    A drug used to treat head lice could cut the risk of death for hospitalised Covid patients by up to 80 per cent, a study suggests.     Ivermectin, a prescription-only drug that can cost as little as £1.50 for a course of treatment, was also found to potentially halve the time critically-ill patients needed care for.    Dr Andrew Hill, a virologist from Liverpool University behind the analysis, claimed the drug could be ‘transformational’ in the battle against the virus.

Ivermectin was discovered in the 1970s and has fast become an essential medicine for a vast number of parasitic infections, such as head lice and scabies.   It is branded as Stromectol, an oral tablet for scabies and Soolantra, a skin cream for rosacea. It is branded as Sklice for treating head lice, which was approved in the US this year.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9110301/Cheap-hair-lice-drug-cut-risk-hospitalised-Covid-patients-dying-80-study-finds.html?fbclid=IwAR06qosCcxDY-kPEDwJdeb86lUGKVO-Gr6o6L6K4c600XPoadIFAv_fF0M0

*
*
*

 

LEES OOK – READ ALSO

Ivermectin – Stromectol – Mectizan – Ivomec

Ivermectin – Japan – Satoshi Ōmura

Ivermectin – Prof Paul Marik

FLCCC Alliance – Ivermectin

Zinc – Ivermectin – Doxycycline – virus

Ivermectin – Covid-19 – Prof Thomas Borody

 
 

https://www.sahpra.org.za/news-and-updates/sahpras-guidance-on-the-use-of-ivermectin-in-the-prophylaxis-or-treatment-of-covid-19/#:~:text=The%20drug%20is%20not%20currently,as%20scabies%20or%20head%20lice.

Een gedagte oor “Ivermectin – Dr Odendaal”

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s