Jet streams

Due to the earth’s easterly rotation, the warm air at the tropics follows the earth’s momentum and goes in the same direction and makes an angular approach from west toward north and south pole.
As gevolg van die oostelike rotasie van die aarde, volg die warm lug in die trope die momentum van die aarde en beweeg dit in dieselfde rigting en maak dit ‘n hoekige benadering van wes na noord en suidpool.

*

So what are jet streams?

Jet streams are winds that flow high up in the atmosphere. So these are the layers of atmosphere from highest to lowest :–

  1. Exosphere: 700 to 10,000 km
  2. Thermosphere: 80 to 700 km
  3. Mesosphere: 50 to 80 km
  4. Stratosphere: 12 to 50 km
  5. Troposphere: 0 to 12 km

Jet streams are typically active at 6 – 11 kilometer above the surface of the earth and is mostly found in the troposphere which is the 1st layer of atmosphere.

Jet streams can flow up to 320 km/h, and they are 1000’s of miles long, 100’s of miles wide, and a few miles thick. Now these strong winds flow in slim strips so that it can break off into smaller winds that can merge with other strips anywhere anytime, that’s how it will have the capability to push air masses around and affect weather patterns. You know… it literally pushes the weather pattern of any particular region. It has that much capability. So the seasons of the year, then location of low and high pressure systems and then air temperature, all of these get effected due to when and where a jet stream travels.

How are jet streams caused?

Jet streams are caused by the temperature difference between tropical air masses and polar air masses. Now we know that tropical air is warm and polar air is cold, and it is due its relative locations. So what happens in one part of the world depends on what is happening elsewhere, after all the atmosphere is one complete environment, it is connected with so many factors.

Now coming to the most intriguing question!

Jetstrome word veroorsaak deur die temperatuur verskil tussen tropiese lugmassas en poolmassas. Ons weet  dat die tropiese lug warm is en dat die pool lug koud is en dit as gevolg van die relatiewe liggings daarvan is.  Dus wat in een deel van die wêreld gebeur, hang af van wat elders gebeur, want die atmosfeer is ‘n volledige omgewing, dit is gekoppel aan soveel faktore.

Where the jet stream begins?

It all starts in tropics, that is around the equator. As we know this region is warm because the sun’s rays hit the earth’s surface at a higher angle at the equator. Hence we can also call this place as a place that fuels the jet stream. Now what happens is at the equator the warm air rises up in the atmosphere and goes to this region between troposphere and stratosphere. From here, this warm air gets drawn toward the colder air found in north and south pole. Notice that the warm air molecules are getting attracted towards colder ones. Now at higher altitudes, the warm air cools and sinks drawing more and more warm air behind it. Meanwhile the cooled air flows towards the equator creating a simple looping mechanism. It’s an endless repetition.

Now the next follow up question is.

Dit begin alles in die trope, dit is om die ewenaar. Hierdie streke is warm omdat die son se strale die aarde se oppervlak teen ‘n hoër hoek teen die ewenaar tref.  Daarom kan ons hierdie plek ook noem as ‘n plek wat die straalstroom brandstof gee. Wat nou gebeur, is dat by die ewenaar die warm lug in die atmosfeer opkom en na hierdie streek tussen troposfeer en stratosfeer gaan.  Van hier af trek hierdie warm lug na die kouer lug in die noord- en suidpool.  Let op dat die warm lug molekules aangetrek word na kouer. Nou op hoër hoogtes koel die warm lug af en sink al hoe meer warm lug daaragter. Intussen vloei die afgekoelde lug na die ewenaar en skep ‘n eenvoudige lusmeganisme. Dit is ‘n eindelose herhaling.

in which direction does the jet stream flow?

To answer this question we will have to answer another question that is, in which direction does the earth rotate? Now this a very tricky question, people often over-complicate things here. Do not mix you left and right viewpoint with east and west directions. Left and right depends upon your perspective. What is left to you is right to the person standing opposite to you. On the other hand east and west directions are fixed. The sun rises in east regardless of your right and left direction. Therefore the earth rotates from west to east.

Om hierdie vraag te beantwoord, sal ons ‘n ander vraag moet beantwoord: in watter rigting draai die aarde? Nou is dit ‘n baie moeilike vraag: mense kompliseer dinge hier dikwels. Moenie u gesigspunt links en regs meng met oostelike en westelike rigtings nie. Links en regs hang af van u perspektief. Wat aan u oorbly, is reg vir die persoon wat teenoor u staan. Aan die ander kant is oos- en wesrigtings reg. Die son kom in die ooste op, ongeag u regter- en linkerrigting. Daarom draai die aarde van wes na oos.

http://aksgb.blogspot.com/2017/01/what-are-jet-streams-so-what-are-jet.html

** ** **

JETSTREAMS
What is jet stream? How does the jet stream forms and starts and how does it effect weather systems? This video explains how the jet stream works and formation.

 

JETSTREAMS | Polar, Subtropical, Tropical Easterly, Somali JetStreams

https://www.youtube.com/watch?v=uBNgn1YTfl0

 

 

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s